Категории
Министерство

3231 Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, извън случаите на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образования

На основание на:
Закон за водите - чл. 46
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване - чл. 16
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
от 2 до 6 месеца
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
20 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и.

Ограничения и условности:

Ограничения и условности могат да възникнат от конкретни обстоятелства.

Заявления могат да се подават в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за заявяване, заплащане и връчване на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3231

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Документи за предоставяне на услугата

Заявление по образец; Заверен документ за платена такса; Действащ административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС;

Актуална скица на имота или справка с индивидуализиращи данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация; Картен материал за региона; Информация за вида на изградената канализационна система

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път
  • По електронен път