Категории
Министерство

3234 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, когато за реализирането на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешението на

На основание на:
Закон за водите - чл. 52
Наредба за ползването на повърхностните води - чл. 2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
От 2 до 6 месеца
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и.

Ограничения и условности:

Заявленията могат да бъдат подавани в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за заявяване, заплащане и връчване на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3234

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Заявление по образец

Услугата се предоставя при спазване на следната последователност: 1. Предоставя се право на водовземане и ползване, като се издават два отделни акта, с един и същи краен срок; 2. След въвеждане в експлоатация, съгласно ЗУТ на системите и съоръженията по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ се продължава правото на водовземане по т. 1 със срок на действие, съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗВ:

- до 35 години - за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели;

- до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване;

- до 20 години - в останалите случай

Услугата се предоставя на юридически лица и на физически лица, регистрирани като земеделски стопани

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път
  • По електронен път