Категории
Министерство

331 Издаване, продължаване срока на действие, изменение и/или допълнение на разрешение на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

На основание на:
Закон за управление на отпадъците - чл. 81
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
Срокът на издаване е два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, и/или предоставяне на допълнителна информация.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Разрешението се издава за срока, посочен в заявлението, но не по-дълъг от пет години, и съдържа условия, определени от компетентния орган.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Издадено разрешение, разрешението за неговото изменение, допълнение и/или отнемане, както и отказът да се издаде, измени или допълни разрешението се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от неговото съобщаване.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, организациите се идентифицират с КЕП.

Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност "високо" по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

 

Съгласно §1, т. 16 от ДР на Закона за управление на отпадъците "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Посоченото условие следва да бъде разписано в учредителния акт на дружеството, което подава заявление.

Отказва се издаване на разрешение, когато заявителят е свързано лице по смисъла на Закона за управление на отпадъците с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/331

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Към заявлението за издаване на разрешение на организация по оползотворяване по образец 1, съгласно чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се прилагат следните документи:
1. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението.
2. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, и с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
3. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, в т.ч. подготовка за оползотворяване, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията на членовете на организацията по оползотворяване по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
4. Нотариално заверена декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на ЗУО с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа.
5. Проект на договор между организацията по оползотворяване и нейните членове.
6. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за гарантиране постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния поток масово разпространен отпадък, за създаване на система по чл. 15 от ЗУО и обхващане на населението в нея.
7. Проект на програма по чл. 53 от ЗУО, отговаряща на изискванията на съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
8. Заверени от кметовете на общините, с които организацията има сключени предварителни писмени договори, планове за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип), и количествено-стойностна сметка (само за организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки).
9. Декларация за достоверност на данните.

Към заявлението за издаване на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията по образец 2, съгласно чл. 81 от ЗУО се прилагат следните документи:
1. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението.
2. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, и с общини, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
3. Сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, в т.ч. подготовка за оползотворяване, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията по ЗУО и съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
4. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за гарантиране постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния поток масово разпространен отпадък, за създаване на система по чл. 15 от ЗУО и обхващане на населението в нея.
5. Проект на програма по чл. 53 от ЗУО, отговаряща на изискванията на съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

- Издаване на разрешение на организации по оползотворяване - 600 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 1, т. 4;
- Издаване на разрешение на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално - 200 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл.12, ал.1, т. 5;
- За продължаване срока на действие на разрешението на организации по оползотворяване - 300 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 4, т. 1;
- За продължаване срока на действие на разрешението на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално - 100 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 4, т. 2


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път