Категории
Министерство

336 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, чрез изградени съоръжения

На основание на:
Закон за водите - чл. 52
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
От 2 до 5 месеца, съгласно Условията и реда за издаване на разрешителни.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 35 години - за завиряване и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели; - до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване; - до 20 години - в останалите случаи.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. В 14-дневен срок от изтичането на срока за възражения и предложения, министърът на околната среда и водите издава разрешително. (Възможно е назначаването на комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която следва да се произнесе в едномесечен срок). Разрешителното или решението за отказ се изпраща в 7-дневен срок на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното. Издаденото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ограничения и условности:

Услугата може да се предоставя на физически лица, само ако са регистрирани като земеделски стопани.

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/336

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Откриване на процедура

За издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен
от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страницата на МОСВ.

Към заявлението прилагат:

 •Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
•Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган или справка с индивидуализиращи данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация.
•Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.
•Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
•Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ или § 140 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.).
•Проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване.
•Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
•Документи съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностните води:
•Документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;
•Екзекутивна документация, която съдържа чертежи на съоръженията и доклад, описващ параметрите и техническото състояние на съоръженията, както и възможността съоръженията да изпълняват заявеното предназначение;
•при липса на екзекутивна документация се изготвят схеми и чертежи на изграденото съоръжение, а в доклада се представят параметрите и техническото описание на състоянието на съоръжението.
•Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения.
•Информация за монтирано средство за измерване.
•Проект за завиряване, съгласно чл. 25 от Наредбата за ползване на повърхностните води - когато искането е за завиряване на новоизграден воден обект.
•Доказателства относно необходимостта от прехвърляне на води – когато искането е с цел прехвърляне на води между речни басейни.
•Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал. 3, буква „г”).

Срок за проверка на заявлението и писмена преценка

В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите (ЗВ).

Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на
която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.

 

 

Несъответствие

Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.

При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок, документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което
заявителят се уведомява писмено.

 

Съобщение

В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение,
което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се публикува на интернет страницата на МОСВ.

 

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир, чрез изградени съоръжени, съгласно Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ се изисква такса в размер на 500 лв. - ПМС № 136/2019 г., чл. 8, ал. 1, т. 2а

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта