Категории
Министерство

512 Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

На основание на:
Закон за водите - чл. 52
Наредба за ползването на повърхностните води - чл. 2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
от 2 до 5 месеца, съгласно Условията и реда за издаване на разрешителни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
- до 35 години - за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели; - до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване; - до 20 години - в останалите случаи.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. В 14-дневен срок от изтичането на срока за възражения и предложения, министърът на околната среда и водите издава разрешително. (Възможно е назначаването на комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която следва да се произнесе в едномесечен срок). Разрешителното или решението за отказ се изпраща в 7-дневен срок на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.
Издаденото разрешително подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ограничения и условности:

Услугата се предоставя на физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани.

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/512

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикувано на интернет страницата на МОСВ. Към заявлението прилагат:

•Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното.
•Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган или справка с индивидуализиращи данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация. .
•Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата "водоподаване" - когато водовземането е пряко свързано с използване на съществуващи съоръжения на язовири, както и в случаите, при които водоползването се осигурява чрез съществуващи хидротехнически съоръжения за улавяне, довеждане и акумулиране на вода.
•Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
•Предварително (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
•Когато е необходимо изграждане на хидротехническо съоръжение, в проучването или в инвестиционния проект се разглеждат необходимостта и възможността за изграждане на съоръжение за осигуряване на миграция на рибите и на другите водни организми (рибен проход).
•Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определена по реда на чл. 117а, ал. 2 от ЗВ или § 140 от ПРЗ към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.).
•Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностните води.
•Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горските територии, които ще бъдат засегнати.
•Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
•Схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения.
•В зависимост от заявената цел на водовземане се представят и документите посочени в чл. 24 и чл. 25, глава втора, раздел III на Наредбата за ползването на повърхностните води:
•за цел питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона;
•за цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване: проект за санитарно-охранителна зона и писмен отказ от ВиК оператора за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения поради липса на техническа възможност (няма изградена водоснабдителна мрежа), в който да е посочен и срокът за липсата на условия за присъединяване;
•за цел напояване: документи, удостоверяващи размера на напояваните площи и искане на собствениците и/или ползвателите на заявените площи за напояване;
•за цел пожарогасене: част пожарна безопасност;
•за цел аквакултури: описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.);
•за цел прехвърляне на води между речни басейни: доказателства относно необходимостта от прехвърляне на води;
•за цел завиряване на новоизграден воден обект: проект за завиряване.
•Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал. 3, буква „г”).
•Обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите – само в случаите, когато чрез изгражданите съоръжения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло.

В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ.Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение, което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на МОСВ.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжени, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ. бр. 39/2011 г.) се изисква такса в размер на 500 лв. - ПМС № 136/2019 г., чл. 8, ал.1, т. 2а

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта