Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция "Правна"

Начална дата
25 август 2020
Крайна дата
08 септември 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

•         Участва в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството;

•         Съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;

•         Изготвя, а в определени случаи съвместно с другите дирекции, съгласувателни становища по проекти на актове на Министерския съвет;

•         Осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата, в т.ч. изготвяне и депозиране на жалби срещу съдебни определения и решения, комплектуване на преписките по образувани дела, представяне на доказателства по делата, представяне на писмени бележки и др.;

•         Изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от други дирекции:

•         Подготвя отговори и дава становища по законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;

•         По нареждане на директора на дирекцията консултира по правни въпроси експерти от дирекциите, отделите и секторите в МОСВ;

•         Изготвя решенията от името на министъра при обжалване на актовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОСВ по реда на АПК;

•         Изготвя решения/становища по постъпили заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация и изготвя решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставянето на достъп до обществена информация;

•         Участва в комисии за провеждане на конкурси за назначаване на служители или процедури по мобилност;

•         Изготвя становища по правни въп­ро­си и осигурява правна помощ на общата и специализираната администрация;

•         Изготвя отговори на жалби и запитвания от физически и юридически лица;

•         Изпълнява дейности и задачи, свързани с управление и изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.";

•         Информира директора на дирекцията за движението на възложените му задачи;

•         Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията;

•         Спазва всички правила, свързани с пожарната безопасност в МОСВ;

•         Изпълнява вътрешните правила на МОСВ.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
Допълнителни умения и квалификации:

Необходимо е кандидатът да притежава придобита юридическа правоспособност.

Необходимо е кандидатът да притежава  образователно-квалификационна степен – магистър по специалност „Право“.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   08 септември 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Ивка Димитрова Илиева
 2. Карина Орлинова Чунева
 3. Александра Красимирова Нанова
 4. Любомира Миткова Толева
 5. Златко Райков Петров
 6. Богомил Борисов Младенов
 7. Борислав Бончев Богданов
 8. Светлана Манолова Делииванова
 9. Иван Красимиров Хумбаджиев
 10. Явор Веселинов Радиловски
 11. Виктория Маринова Маринова
 12. Георги Цветанов Цветанов
 13. Десислава Василева Вардарова
 14. Ирина Бойкова Стоименова
 15. Габриела Руменова Ялъмова
 16. Владимир Илиев Гущеров

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 24.09.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

 
 

  Нормативни документи:

 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Граждански процесуален кодекс.
 • Закон за администрацията;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
 • Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите.

 

 

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.               Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (5)
 • - копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие