Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Дирекция "Национален координационен център"

Начална дата
01 септември 2020
Крайна дата
15 септември 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- осъществява непрекъснат мониторинг на трансграничните превози на отпадъци, като следи ежедневно в реално време и обработва постъпващата информация и документи  от органите на Агенция „Митници“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ за осъществените превози на отпадъци през границите на страната;

- препраща информация на съответните РИОСВ по местоназначение на превозваните отпадъци за последващ контрол, както и за проследимост на товарите от границата до площадката, за която са предназначени и изисква информация и документи за предприетите действия и осъществения контрол;

- предоставя периодична информация на министъра на околната среда и водите;

- събира и анализира информация, постъпваща от информационните системи и системи за видеонаблюдение;

- изгражда и поддържа комуникационно – информационна инфраструктура, осъществяваща достъп до необходимите информационни ресурси;

- координира поддържането, систематизирането и обработването на информация за целите на контрола на превозите на отпадъците;

- подпомага държавната политика в областта на трансграничния превоз на отпадъци в съответствие с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци и ЗУО;

- оказва методическа помощ на РИОСВ относно прилагане разпоредбите на ЗУО при издаване на разрешения  и регистрационни документи за дейности с отпадъци;

- участва в разработването и съгласуването на документи с нормативен или методичен характер в областта на управление на производствени и опасни отпадъци и следи за хармонизирането им с подобни на ЕС;

- участва в проекти  и програми на национално и европейско ниво, свързани с управление на отпадъците;

- участва в експертни съвети за разглеждане и приемане на проекти и програми;

- организира и участва в планови проверки, както и в проверки по сигнали относно дейности  с производствени и опасни отпадъци;

- координира управлението на риска на дирекция НКЦ;

- подпомага, координира и методически ръководи  работата на специалистите от РИОСВ.

- участва в междуведомствени работни групи;

- участва в работни групи на Базелската конвенция  и в работни срещи на TFS в рамките на IMPEL;

- изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора и министъра и свързани с дейността на дирекцията;

- обслужва деловодната система документооборота постъпващ в дирекция НКЦ;

- изготвя справки, информации, писма и др. в съответствие с функциите на заеманата длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
5 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Минимален размер на основната заплата:
720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02-940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   15 септември 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Одобрени кандидати
 1. Поля Стефанова Стоянова
 1. Бисера Николаева Караджова
 1. Весела Атанасова Комсийска
 1. Людмила Венциславова Венева
 1. Владимир Минчев Петров
 1. Галина Симеонова Симеонова

 

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 08.10.2020 г. в 14:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

Нормативни документи:

 • Закон за държавния служител;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за управление на отпадъците;
 • Регламент (ЕО)1013/2006 на европейския парламент и на съвета от 14 юни 2006 относно превози на отпадъци;
 • Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (обн. ДВ. Бр. 1 от 3 януари 1997г.);
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 •  Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.               Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Име, през име и фамилия

Основание за недопускане

 1. Огнян Лозанов Стоименов

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Димитър Пламенов Фотев

Представените документи не удостоверяват изискването за 5 години професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Алексей Димитров Костов

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Тодор Проданов Проданов

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Людмил Костадинов Кръстанов

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 1. Пенчо Георгиев Панайотов

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

Документи и образци за кандидатстване (4)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг