Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз", Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Начална дата
01 септември 2020
Крайна дата
15 септември 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·                   Провежда държавната политика в областта на трансграничен превоз на отпадъци в съответствие с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци и Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

·                   Консултира и дава разяснения на представители на бизнеса и неправителствени организации по въпроси, свързани с прякото прилагане на изискванията на Регламент 1013/2006 и ЗУО относно превози на отпадъци;

·                   Изготвя отчети и становища по подадени заявления за внос, износ и транзит на отпадъци;

·                   Oказва методическа помощ, подпомага, координира и контролира дейностите по основното охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъците на депа за опасни и неопасни отпадъци.

·                   Участва в съгласуване на проекти за закриване и рекултивация на депа за производствени и опасни отпадъци;

·                   Подпомага, координира и методически ръководи работата на специалистите от РИОСВ във връзка с контролната дейност по въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци за, от и през територията на Република България;

·                   Изготвя решения и становища по въпроси, свързани с прилагане на изискванията за край на отпадъка и страничен продукт в съответствие с разпоредбите на ЗУО;

·                   Организира и участва в планови проверки и проверки по сигнали, свързани с трансграничния превоз на отпадъци на територията на Република България, и проверки относно дейности с производствени и опасни отпадъци;

·                   Организира, разработва и участва в проекти, програми и мероприятия за управление на отпадъци, вкл. и по международни спогодби, в които участва МОСВ;

·                   Води регистър на издадените от МОСВ писмени нотификации за превози на отпадъци;

·                   Подпомага работата на контролните органи по превози на отпадъци, в т.ч. Агенция „Митници”, ГД „Гранична полиция”, ГД „Охранителна полиция” и изпълнителните агенции към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, и дава експертни становища в случай на установяване на нарушения по нормативната уредба;

·                   Изготвя доклади до Секретариата на Базелската конвенция и Европейската комисия по прилагането на европейското законодателство на национално ниво;

·                   Изготвя становища и предложения по доклади за ОВОС;

 

·                   Координира и методически ръководи изпълнението на Национален план за управление на отпадъците;

·                   При необходимост подпомага и оказва методическа помощ относно дейностите по управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти във връзка с прилагането на съответната наредба, в т.ч. разработването и съгласуването на документи с нормативен или методичен характер за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

·                   Участва в разработването и съгласуването на документи с нормативен или методичен характер в областта на управление на производствени и опасни отпадъците и следи за хармонизирането им с подобни на ЕС;

·                   Участва в работни групи към съвета на ЕС, работни групи на Базелската конвенция и в работни срещи на TFS в рамките на IMPEL и др.

·                   Подпомага, координира и контролира дейностите по управление на производствени и опасни отпадъци, в т.ч. участва в семинари и работни срещи с представители на други административни органи, на бизнеса, РИОСВ и др.

·                   Участва в междуведомствени работни групи;

·                   Изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър и министъра, и свързани с дейността на отдела или дирекцията;

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Кандидатите с образование в следните професионални направления: технически и/или природни науки ще са с предимство.

Допълнителни изисквания:

·      отлично владеене на английски език - писмено и говоримо;

·      компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща, Internet.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практическият изпит  ще е по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност на кандидатите.

Място и срок за подаване на документи

Практическият изпит  ще е по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност на кандидатите.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   15 септември 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Одобрени кандидати
 1. Нино Веселинов Аврейски
 2. Маруся Маринова Скилева
 3. Таня Емилова Колева
 4. Веселин Венелинов Николов
 5. Илияна Огнянова Ванева
 6. Симеон Боянов Султанов
 7. Бисера Николаева Караджова
 8. Кристина Александрова Еремлиева
 9. Борис Кръстев Рангелов
 10. Драгомир Евгениев Радойцев

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 06.10.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

   Нормативни документи:

 1. Закон за управление на отпадъците;
 2. Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци.

 

 

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

 1. Превод от английски на български език:

 

 • Смислов и граматически точен превод на всяко едно изречение се оценява с 0,25 точки.
 • Изречение, което е преведено със смислови или граматически грешки се оценява с 0 точки.

 

 

 1. Превод от български на английски език:

 

 • Смислов и граматически точен превод на всяко едно изречение се оценява с 0,25 точки.
 • Изречение, което е преведено със смислови или граматически грешки се оценява с 0 точки.

 

 

 1. Отговори на 3 въпроса:

 

 • Изчерпателен отговор на един въпрос се оценява с 1 точка.
 • Неизчерпателен отговор се оценява с 0,50 точки.
 • Липса на отговор или грешен отговор се оценява с 0 точки.

Коефициентът, с който ще се умножава резултатът получен от практическия изпит по английски език, е 3 (три).

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език