Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция "Национален координационен център"

Начална дата
02 септември 2020
Крайна дата
16 септември 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·      Ежедневно обобщава предоставената информация за водностопанския баланс в язовирите по приложение № 1 от ЗВ.

·      Ежедневно анализира постъпващата от НИМХ прогноза за времето, валежите, предупреждения за опасни явления, влиянието им върху оттока на реките и язовирите в България, хидроложка прогноза за река Дунав, и др. информация, имаща отношение към състоянието на водите.

·      Въз основа на обобщената информация и анализа изготвя информация за нивата на реките, състоянието на язовирите, които се управляват в МОСВ и метеорологична и хидрологична прогноза за следващите 2-3 дни, която изпраща на прес-центъра на МОСВ, на електронен адрес „vodi“, на областните управители, на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и други заинтересовани ведомства.

·      Изготвя ежедневен бюлетин с обобщени данни за състоянието на водите в комплексните и значими язовири.

·      Участва в събиране, изготвяне, обобщаване, анализ и систематизиране на предоставената информация за водностопански баланс на язовирите по Приложение 1 от ЗВ.

·      Участва в дейността на сформираното оперативно звено за управление на водите на национално ниво и за предотвратяване на вредното въздействие на водите вследствие на непредвидими обстоятелства

·      Участва в междуведомствени групи, семинари и други срещи и дейности свързани с използването и управлението на повърхностните води.

·      Участва при подготовка и изпълнение на вътрешни и международни проекти и програми, свързани с прилагане на европейското законодателство в областта на използването на повърхностните води и защитата от вредното въздействие на водите.

·      Обслужва деловодната система и документооборота постъпващ в дирекция НКЦ.

·      Изготвя справки, информации, писма и др. в съответствие с функциите на заеманата длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
3
Начин за провеждане на конкурса:
  • Решаване на тест
  • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   16 септември 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата
1.    Нина Иванова Йорданова
2.    Илиана Димитрова Азова
3.    Петя Огнянова Антова
4.    Николай Здравков Георгиев
5.    Жени Георгиева Мавродиева
6.    Мария Цветкова Брадистилова
7.    Лорита Красимирова Челенкова
8.    Даниела Димитрова Гурева
9.    Лилия Светославова Йединак
10.    Валентин Христов Василев
11.    Маруся Маринова Скилева
12.    Христо Георгиев Талев
13.    Бисера Николаева Каражова
14.    Ралица Методиева Несторова
15.    Антон Кирилов Захариев
16.    Димана Славова Боярова
17.    Таня Емилова Колева
18.    Ралица Милушева Павлова
19.    Иван Димитров Иванов
20.    Веселка Тошкова Веселинова
21.    Людмила Венциславова Венева
22.    Ивелина Методиева Вълкова
23.    Росица Костадинова Цветанова
24.    Милена Петкова Славчева
25.    Стела Дечева Младенова
26.     Илияна Огнянова Ванева
27.    Ваня Симеонова Зашева
28.    Юлия Илиева Филипова
29.    Галина Славчева Михайлова
30.    Венцеслава Роберт Новева
31.    Елеонора Стефанова Петрова
32.    Флора Красимирова Петкова
33.    Мариана Павлова Иванова
34.    Кристина Александрова Еремиева
35.    Борис Кръстев Рангелов
36.    Антонио Станимиров Станев
37.    Ливия Юриева Филипова
38.    Нина Георгиева Попова
39.    Илиян Свиленов Коцев
40.    Десислава Василева Георгиева
41.    Томи Николаев Томов
42.    Десислава Николова Попова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 20.10.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

  Нормативни документи:

  • Закон за водите
  • Наредба за ползване на повърхностните води
  • Закон за държавния служител
  • Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите
  1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.               Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Неодобрени кандидати

Име, през име и фамилия

Основание за недопускане

Гергана Георгиева Замова

Не е представена декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.

Документи и образци за кандидатстване (4)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;