Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Координация по въпросите на Европейския съюз", Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

Начална дата
17 септември 2020
Крайна дата
01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

участие в разработването на нормативни актове в сферата на околната среда;

•           Проверка на съответствието на разработваните нормативни актове с изискванията на законодателството на ЕС;

•           Участие в подготовката на позиции по проекти на законодателни и други актове за заседанията на Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи – Корепер и работни групи към Съвета;

•           Участие в разработването на национални секторни програми и стратегии в областта на околната среда;

•           Информира и координира съвместно с ресорните дирекции стартирали процедури за нарушения и получени запитвания в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС;

•           Координира участието на български експерти в работата на работните органи към Европейската комисия и Съвета на ЕС;

•           Методично осигуряване на секторните отдели с информация относно процеса на постигането на целите и задачите, произтичащи от пълноправното членство в ЕС;

•           Извършва нотификации в базата данни на ЕК за националните изпълнителни мерки;

•           Участие в междуведомствени работни групи, свързани с постигането на целите и задачите, произтичащи от пълноправното членство в ЕС;

•           Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър или министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
5 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·         Кандидатите притежаващи диплома за висше образование с професионално направление „Право“ ще имат предимство.

·        работа с MS Office, електронна поща и Internet;

·        владеене на английски език – писмено и говоримо;

·        познаване на българския координационен механизъм по въпросите на Европейския съюз.

Минимален размер на основната заплата:
720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Одобрени кандидати

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Яна Йорданова Колева
 1. Цветомир Илиев Шишков
 2. Борислав Йорданов Стоянов
 3. Кристиян Ангелов Манолов

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 15.10.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

 

 1. Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практическия изпит по английски език, както следва:

 

 1. Конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки.

   - Всеки един от текстовете за превод от български на английски и от английски на български език се оценява по отделно.

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Балова оценка

Над 20 грешки и липса на елементи на превода

3

12

от 10 до 20

4

16

от 0 до 10

5

20

 

 1. До участие в интервю се допускат кандидати, които са допуснали до двадесет /20/ грешки на практическия изпит, т. е. най-малко "4" точки. Максималният резултат е „5“ точки, т.е. 100 % пълни преводи на изпитните текстове. Полученият резултат се умножава по коефициент четири (4) и се формира балова оценка.
 2. До интервю не се допуснат кандидати с балова оценка по-ниска от „16“.
 3. Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 90 минути.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).   Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Недопуснат до конкурса е следния кандидат:

 

Име, през име и фамилия

Основание за недопускане

 1. Павлина Валентинова Паскалева

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език