Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Натура 2000 и защитени територии", Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Начална дата
17 септември 2020
Крайна дата
01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

•                     Изготвя насоки/препоръки за планиране на процедури за безвъзмездна помощ, предвиждащи изпълнението на преки природозащитни мерки, към Управляващите органи на програмите за финансиране (ОПОС, ПУДООС, ОПДУ, ПРСР, ПМДР, Финансови механизми на ЕИП и Норвегия, Програми за териториално сътрудничество);

•                     Консултира управляващите органи на всички финансиращи програми относно съответствието на планираните дейности по различни процедури, с целите и приоритетите на рамката (ОПОС, ПУДООС, ОПДУ, ПРСР, ПМДР, Финансови механизми на ЕИП и Норвегия, Програми за териториално сътрудничество);

•                     Планира, организира и контролира финансовото изпълнение на НПРД;

•                     Изготвя и актуализира финансовата рамка на НПРД;

•                     Изготвя финансови анализи и анализ на ефикасността на НПРД, като дава указания във връзка с мониторинг на финансовото изпълнение на НПРД;

•                     Поддържа и актуализира база данни с текущи дейности по изпълнение на природозащитните мерки на НПРД, както и анализира набраната информация във връзка с финансовото изпълнение на НПРД;

•                     Изготвя справки, доклади и други документи свързани с природозащитни мерки на НПРД, както и финансови анализи и оценка за финансовото изпълнение на НПРД;

•                     Изготвя годишни отчети за напредъка по изпълнението на природозащитни мерки на НПРД, както и за напредъка по финансовото изпълнението на мерките и отчет на междинните стойности на НПРД;

•                     Участва при подготовката на организирането и провеждането на работни срещи и консултации с управляващите органи на финансиращите програми;

•                     Участва в разработването и актуализацията на НПРД;

•                     Участва в изготвянето на необходимите доклади относно изпълнението на НПРД, пред ЕК;

•                     Води строга отчетност за напредъка на дейностите и представя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети;

•                     Извършва и други дейности във връзка изпълнението на НПРД.

        

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
5 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·        кандидатите притежаващи образование в следните области на висшето образование и професионални направления „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление „Горско стопанство“; „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления - „Администрация и управление“ или „Икономика“ ще имат предимство.

·         компютърни умения - MS Office, Internet ползване на специализирани информационни системи в областта на биоразнообразието;

·        отлично владеене на английски език;

·        отлични комуникативни умения;

·        отлични умения за работа в екип и динамична среда;

·        опит в областта на изпълнение/управление на проекти или програми финансирани от ЕС или други международни финансови инструменти;

-       Задълбочени познания и опит в прилагането на нормативните и други актове:

·      Директива на съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

·      Директива 2009/147/ЕО на европейския парламент и на съвета относно опазването на дивите птици;

·      Стратегията „Европа 2020“;

·      Закон за биологичното разнообразие;

·      Закон за опазване на околната среда;

·      Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони;

·      Национална информационна и комуникационна стратегия (НИКС);

·      Национална приоритетна рамка за действие Натура 2000 (НПРД);

·      Финансови инструменти: ОПОС, ОПРР, ПРСР, ОПРЧР, ОПДУ, ОПИК, ОПНОИР, ПМДР, ОПТТИ, програмите за Териториално сътрудничество, INTERREG, LIFE, Държавен бюджет, Финансови механизми на ЕИП и Норвегия, Швейцарска програма за сътрудничество, Хоризонт 2020.

Минимален размер на основната заплата:
720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Росен Николаев Горгоров
 2. Илиян Антонов Стоянов
 3. Кръстю Георгиев Попов
 4. Юлия Георгиева Григорова-Иванова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 16.10.2020 г. в 14:30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

                                                                                                      

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство.

Нормативни документи:

- Директива на съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

-    Директива 2009/147/ЕО на европейския парламент и на съвета относно опазването на дивите птици;

-    Стратегията „Европа 2020“;

-    Закон за биологичното разнообразие;

-    Закон за опазване на околната среда;

-    Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони;

-    Наредби за прилагане на законите, както и вътрешни правилници и процедури;

-   Национална информационна и комуникационна стратегия (НИКС);

-    Национална приоритетна рамка за действие Натура 2000 (НПРД);

-    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

-    Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета;

-    ПМС № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.;

-    ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;

-    ПМС № 119 от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.;

-    ПМС № 5 от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.;

-ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Решаване на теста и неговото оценяване:

Разработен за конкурса тест в три различни варианта с 15 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Времето за решаване на теста ще бъде 60 минути.

Верният отговор се отбелязва с Х или се закръгля с О.

Решените тестове ще се оценяват по петстепенна скала, по възходящ ред от 1 до 5, като за успешно издържал теста ще се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси. Тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до участие в интервю.

Кандидатите с повече от 10 правилни отговора ще бъдат оценени, като за всеки един верен отговор над 10 ще получат допълнително по 0,20 точки и така крайната максимална оценка за 15 верни отговора ще съответства на оценка 5.

Провеждане на интервю:

Оценяването на интервюто ще се извърши от всеки член на комисията по петстепенна скала, съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл. 5, АЛ.1 от НПКПМДС). Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

За успешно издържал интервюто ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Обща оценка от решаване на теста и интервюто:

Крайният резултат при оценяването на теста за всеки един успешно издържал кандидат ще се умножи с коефициент на тежест – 4, а при интервюто с коефициент на тежест – 5.

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от решаването на теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти.

 

 

 

 

 

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език