Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Управление на риска от наводнения", Дирекция "Управление на водите"

Начална дата
17 септември 2020
Крайна дата
01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·                    Изпълнение на дейности свързани с координиране изпълнението на задълженията на страната по изискванията на Директивата за наводненията; с изпълнението на програмите от мерки на Плановете за управление на риска от наводнения; с трансгранично сътрудничество, свързано с управление на риска от наводнения;

·                    Изпълнение на дейности свързани с проучвания и оценки необходими за разработването на вторите Планове за управление на риска от наводнения и провеждането на докладването на изпълнение изискванията на Директивата за наводненията пред ЕК;

·                    Изпълнение на дейности, подпомагащи работните процеси на отдел „Управление на риска от наводнения“, свързани с изпълнение на договори с външни изпълнители, документооборот и изготвяне на справки.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·         кандидатите, притежаващи образование в следните области на висшето образование и професионални направления: Технически науки в професионална област води. Архитектура, строителство и геодезия ще имат предимство.

·  познаване на нормативните документи от националното законодателство, имащи отношение към областта на дейност;

·  познаване на националното законодателство в областта на водите и околната среда;

·  познаване на националното и европейско законодателство в областта на водите;

·  ползване на специализирана терминология на английски език;

·  компютърна квалификация - MSW, MSE.

Минимален размер на основната заплата:
660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Одобрени кандидати

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Ралица Милушева Павлова
 2. Петя Георгиева Балиева-Масларска
 3. Димитър Пламенов Фотев
 4. Илиян Свиленов Коцев
 5. Оля Георгиева Мегова
 6. Соня Христова Краева
 7. Вяра Руменова Димитрова-Кочева
 8. Мария Ангелова Асенова

 

            Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 23.10.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

  Нормативни документи:

 • Закон за водите;
 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език