Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция "Политика по изменение на климата"

Начална дата
12 октомври 2020
Крайна дата
26 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участие в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на изменение на климата и отчети по изпълнението им

ØРазработване на съответните части от стратегиите и плановете, свързани с изменението на климата;

ØУчастие в работни групи и междуведомствени работни групи;

ØИзготвяне на становища.

Участие в разработването на нормативни актове в областта на изменението на климата, във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на международните ангажименти на Република България

ØУчастие в разработването на проекти на концепции, програми и нормативни документи;

ØИзготвяне на становища по проекти на нормативни актове, концепции и др.;

ØАнализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми;

ØИзготвяне на анализи и програми относно практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми;

ØИзготвяне на анализи и прогнози;

ØСъбиране и обработка на информация.

Участие в извършването и координирането на дейности, свързани с европейските политики по изменение на климата и прилагане на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) на парникови газове в Република България и участието на българските оператори на инсталации и авиационни оператори в нея:

ØОрганизира координационните процеси, свързани с участието на Република България в общоевропейската платформа за търговия на квоти за емисии на парникови газове;

ØУчаства в изготвяне на периодичните докладвания по Регламент (ЕС) № 525/2013 относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално ниво и на равнището на Съюза и за отмяна на Решение № 280/2004/ЕО – прогнози за емисии на парникови газове и свързаните с това политики и мерки; въздействие върху климата, поради емисии от гражданското въздухоплаване; използването на приходите от търговете; стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и др.;

ØУчаства в извършването и координирането на дейности, свързани с прилагането на ЕСТЕ в Република България – дейности по прилагане на Националните мерки за изпълнение, съдържащи списък с инсталациите в България и безплатно разпределените им квоти за периода 2013 – 2020 г.:

Øизвършва дейности по разглеждане на заявления за нови участници в ЕСТЕ;

Øизвършва проверка и систематизира подадената от операторите на инсталации в ЕСТЕ информация за промяна в нивото на активност и капацитета;

Øпровежда консултации с операторите за изясняване на неточности, коригиране на несъответствия в подадената информация, както и дава насоки за правилно попълване на формулярите във връзка с промени в нивото на активност и капацитета на инсталациите в ЕСТЕ;

Øежегодно изготвя списък с инсталациите в ЕСТЕ, в които не са настъпили промени, водещи до преизчисляване на количеството безплатни квоти (позитивен списък), както и списък с инсталации с промяна в нивото на активност и/или характеристиката на функционирането;

Øежегодно изготвя и изпраща до ЕК промяна в Националната таблица за разпределение във връзка с частични спирания на експлоатация и значителни намаления на капацитета;

Øактуализира при необходимост информацията относно списъка с отрасли, изложени на риск от изтичане на въглерод;

ØУчаства в извършването и координирането на дейностите, свързани с участието на сектор „Авиация“ в ЕСТЕ, в т.ч. дейностите по разпределение на безплатни квоти на всеки авиационен оператор, подпомагане на Изпълнителна агенция по околна среда в процеса по администриране на авиационните оператори, попадащи в обхвата на ЕСТЕ и др.;

ØИзготвя документация (доклади, информации, становища, писма) и участва в работни срещи относно прилагането на дерогацията за електропроизводствения сектор по чл. 10в от Директива 2003/87/EO (в т.ч, по отношение на преходното разпределение на безплатни квоти за емисии на парникови газове по чл. 10в, задълженията на операторите съгласно Националния план за инвестиции и т.н.);

ØПодпомага Министерство на енергетиката в процеса по верифициране и докладване на инвестициите, предвидени в Националния план за инвестиции по член 10в от Директива 2003/87/ЕО (преходно безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове за сектор "Енергетика");

ØУчаства в работни групи към ЕК и защитава националната позиция при преговорите по приемане на актовете за прилагане на Рамката за политиката на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г., в т.ч. предложението за ревизиране на ЕСТЕ след 2020 г., както и на други предложения за ново европейско законодателство (директиви, регламенти, решения и т.н.) във връзка с областите на дейност;

ØИзготвя доклади, становища, информации и защитава позиции в рамките на работните групи, работните органи и формати във връзка с областите на дейност;

Участие в извършването и координирането на дейности, свързани с международните политики по изменение на климата и прилагане на Схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в международната авиация (CORSIA) на парникови газове в Република България и участието на българските авиационни оператори в нея.

Координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта на изменението на климата.

Методически указания на ИАОС:

ØПредоставяне на актуална информация на ИАОС относно промени в европейското законодателство по прилагане на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове;

ØНоминиране на експерти от ИАОС в работните групи на ЕК относно прилагане на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

Координация на работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по изменение на климата:

ØИзготвя заповеди за Междуведомствени работни групи (МРГ);

ØПодготвя материалите за съответните заседания и протоколи от заседанията;

ØВоди необходимата кореспонденция и предоставя необходимата информация;

ØОсигурява логистиката по провеждането на заседания на МРГ;

ØСледи за изпълнението на решенията от заседанията на МРГ;

ØОперативен контакт с чужди посолства в България и с правителствени институции в чужбина;

ØПоддържане на оперативен контакт със служителите на посолства, в чиито задължения влиза сътрудничеството в областта на изменение на климата;

ØКореспонденция с правителствени институции в чужбина;

ØИзготвяне на опорни точки за срещи на политическото ръководство с представители на чужди посолства;

ØИзготвяне на информация за приоритетни области на сътрудничество с други държави по искане на български посолства в чужбина.

Представя националната политика по изменението на климата на различни конференции и работни срещи

ØПодготвя необходимите за целта доклади и презентации;

ØПредставя доклади и презентации на конференции и работни срещи;

ØВоди необходимата кореспонденция.

ØПодготвя материали и участва в кампании за информиране на обществеността за проблемите, свързани с управлението на изменението на климата

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

·         кандидатите притежаващи образование в област на висшето образование „Технически науки“ ще имат предимство;

·      свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

·      компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща и Internet;

·      познаване на проблематиката на изменението на климата на глобално и национално ниво;

·      умения за работа с юридически текстове на български и английски език.

 

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

- практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи

- практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   26 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Документи и образци за кандидатстване (7)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език
  • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;