Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Биологично разнообразие", Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Начална дата
16 октомври 2020
Крайна дата
30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- Методическо ръководство на звената по опазване на биоразнообразието и защитените територии в РИОСВ и ДНП по отношение на ихтиофауната и други водни организми;

- Подготовка на становища, вкл. по Доклади по ОВОС и Доклади по ЕО, по проекти, отговор на писма, жалби, сигнали и др.

- Участие в разработването на стратегии, планове и програми, свързани с опазване на биоразнообразието и местообитанията;

- Участие в междуведомствени работни групи, съвети, комисии;

- Подпомагане на звената по опазване на сладководното биологичното разнообразие и защитените територии в РИОСВ и ДНП по отношение на морската и сладководната фауната, вкл. ресурсните видове животни;

- Упражняване на контрол по опазване на диви видове от фауната в естествената им среда или при контролирани от човека условия, в т. ч. застрашени и защитени видове, зоологически градини, делфинариуми, колекции и др.;

- Участие в процедури по определяне на режими на ползване на водни видове, представляващи биологичен ресурс;

- Участие в организиране на процедурите, свързани с разработване на планове за действие за видове от дивата фауна;

- Издаване на разрешителни и сертификати в областта на опазване и устойчиво ползване на видове от дивата фауна, предвидени в националното законодателство и законодателството на Европейския съюз;

- Участие в комитети и работни групи към Европейската комисия и Съвета на ЕС и разработване на позиции на България по въпроси в областта на морското и сладководното биологичното разнообразие;

- Участие в ръководни и работни органи и специализирани групи от експерти по международните конвенции, свързани с опазване на морското и сладководното биоразнообразие;

- Подготовка на документация по рутинни и конкретни задължения, произтичащи от международни конвенции, свързани с опазване на морското и сладководното биоразнообразие – доклади, въпросници, кореспонденция;

- Организиране прилагането на международни конвенции, свързани с опазване на морското и сладководното биоразнообразие на национално ниво, вкл. осъществяване на междуведомствена координация;

-    Поддържане на регистри в областта на биологичното разнообразие;

- В рамките на своята компетентност изпълнява и други възложени задачи от ръководството, вкл. и извън регламентираното работно време.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·      кандидатите притежаващи образование в следните области на висшето образование и професионални направления: „Природни науки, математика и информатика“ и професионално направление „Биологически науки“ специалности „Биология“, „Екология“, „Опазване на природната среда“, „Морска биология“, „Ихтиология“, „Аквакултури“ ще имат предимство.

·      кандидатите притежаващи опит в областта на морската биология и ихтиологията ще имат предимство.

·         компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани

информационни системи в областта на биоразнообразието;

·         отлично владеене на английски език;

·         отлични комуникативни умения;

·         отлични умения за работа в екип и динамична среда.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

• практически изпит по английски език.

Място и срок за подаване на документи

• практически изпит по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и канцелария“/Отдел "Център за административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/940 63 29
Краен срок за подаване на документи:
   30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

 Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Основна заплата определена за длъжността „младши експерт“ е в размер до 984 (деветстотин осемдесет и четири) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Документи и образци за кандидатстване (7)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
  • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език