Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Управление на речните басейни", Дирекция "Управление на водите"

Начална дата
26 октомври 2021
Крайна дата
09 ноември 2021 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изготвяне на анализи, становища, предложения и указания при разработване  и прилагане на нормативни актове, в т.ч.:

1.1.            Участие при координиране на разработването на ПУРБ, в т.ч. участие в разработване и прилагане на ПУРБ, вкл. при оценка на натиска, въздействието и химичното състояние на повърхностните води, планирането и изпълнението на програмите за мониторинг за химичното състояние на водите, разработването на програмата от мерки и изпълнението на административните мерки в програмите от мерки в  ПУРБ, при изпълнение на програмите от мерки в ПУРБ, в секторните политики за използване на водите, при прилагането на държавната политика за управление водите на басейново ниво и постигането на:

а)  Добро химично състояние на водите

б)  Предотвратяване на влошаването на състоянието;

в)  Обръщане на посоката на тенденции за повишаване на концентрацията на приоритетните и специфичните вещества (на повърхностните води).

5.2. Участие при координиране  разработването на Морската стратегия, в т.ч. чрез методическо ръководство и указания по отношение на определяне на състоянието, натиск и въздействие, оценка на състоянието и програми от мерки, вкл. проследяване на изпълнението им;

5.3. Участие в разработване и прилагане на стратегии и нормативни актове в областта на управление на речните басейни и морска околна среда;

5.4. Участие в разработването и прилагането на нормативни актове, имащи отношение към постигане на целите за водите в отраслите селско, горско и рибно стопанство, индустрия и домакинства свързани с химичното състояние на повърхностните и крайбрежните води и интегрирана морска политика;

5.5. Участие в подготовката за приемане от Министерски съвет на Плановете за управление на речни басейни и Морска стратегия в областта на дейност;

5.6.       Участие в органите на ЕС, вкл. национално докладване, при обсъждане на въпроси и разработване на документи във връзка с химичното състояние на повърхностните водни обекти, вкл. Черно море и подготовка на позиции в областите на дейност;

5.7. Участие в органите на ЕС, вкл. национално докладване, при обсъждане на въпроси и разработване на документи във връзка с Рамковата директива за морска стратегия, устойчиво управление на крайбрежните зони и интегрираната морска политика;

5.8. Участие в подготовка на становища по нормативни и административни актове, издавани по реда на други закони във връзка с осигуряване на добро химично състояние на повърхностни и крайбрежни води;

 5.9. Взаимодействие с други структури на МОСВ и други централни ведомства и техните регионални структури във връзка с химичното състояние на повърхностните и морските води;

5.10. Участие в процедури по обществени поръчки в областите на дейност;

5.11. Участие в проекти свързани с прилагане на политиката за управлението на водите;

5.12. Подготовка на отговори на въпроси на народни представители, отговори на писма, жалби и сигнали, имащи отношение към областите на дейност.

 

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·                     необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: “Инженерна химия“, „Химични науки“ или „Технически науки“;

·                     компютърни умения - Microsoft Offce, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;

·                     владеене на английски език (писмено и говоримо) - задължително владеене на работно ниво;

·                     отлични комуникативни умения;

·                     отлични умения за работа в екип и динамична среда;

·                     българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
730 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Решаване на тест
  • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   09 ноември 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

     Основна заплата определена за длъжността „старши експерт“ е в размер до 1172 (хиляда сто седемдесет и два) лева.

     Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на здравия министър, при провеждане на втория /решаване на тест/ и третия етап /провеждане на интервю/ от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да създаде необходимата организация за допускане в МОСВ, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в МОСВ изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Документи и образци за кандидатстване (7)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
  • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език