Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Комплексни разрешителни и опасни вещества, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"

Начална дата
26 октомври 2021
Крайна дата
09 ноември 2021 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-       направление „Износ и внос на опасни химикали и ограничение на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване“ - 1 щатна бройка:       

 

·      Участие в работни групи и комитет към Европейската агенция по химикали, Европейската комисия и Съвета на ЕС в следните области на дейност:

·      Изпълнение на дейности по прилагане на националното и европейското законодателство за управление на химикали (Закон за защита от вредното въздействие на  химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него, Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането й опаковането на вещества и смеси (CLP), Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа вноса на опасни химикали, Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите;

·      Изпълнение на дейности по прилагане на международни споразумения и доброволни инициативи в областта химикалите (Ротердамска конвенция - относно предварително обоснованото съгласие, Стратегически подход за международно управление на химикали (SAICM));

·      Участие в дейности по скрининг, оценка на вещества и разработване на мерки за управление на риска от определени опасни вещества (разрешаване и ограничаване на опасни вещества съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

·      Участие в дейността на Националното информационно бюро по химикали за прилагането на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);

·      Участие в дейностите на мрежата от Информационни бюра на ЕС (HelpNet) като кореспондент по отношение на Регламент REACH и заместник-кореспондент по отношение на Регламент CLP;

·      Участие в разработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи, свързани с управлението на химикали;

·      Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и стратегически документи в горепосочените области на дейност;

·      Участие в разработването на методики и указания по прилагането на законодателството в областта на управлението на химикалите и проекти за контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите;

·      Обобщаване на информацията по изпълнение на регламентите за целите на докладването до Европейската комисия и участие в проекти по прилагането и изпълнението на регламентите;

·      Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора на дирекция, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.

-       направление „Устойчиви органични замърсители и детергенти“ - 1 щатна бройка:

·      Участие в работата на експертни групи и комитети към МОСВ, ЕК и Европейската агенция по химикали (член на Комитета на държавите членки към Агенцията) за изпълнение на следните дейности:

-       Изпълнение на дейности по прилагане и изпълнение на националното законодателство (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него) и европейските регламенти за управление на химикали: Регламент (ЕО) 1272/2008 Относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент: 2019/1021 за устойчивите органични замърсители (УОЗ); Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите; Регламент 649/2012 относно износа и вноса на  опасни  химикали (РIC); Директива 2011/65/ЕС относно ограничаването на определени опасни вещества в ЕЕО;

-       Изпълнение на дейности по прилагане на международни споразумения и доброволни инициативи в областта на химикалите. Изпълнение на дейностите на национален координатор по Стокхолмска конвенция относно устойчивите органични замърсители. Изпълнение на дейностите на номиниран представител на Р. България за участие в заседания на Комитета по химикалите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

-       Участие в дейностите на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества по чл. 21, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

-       Участие в работни групи и комитети към Европейската агенция по химикали, Европейската комисия и Съвета на ЕС в приложимите области на дейност;

-       Предоставяне на методически насоки на контролните органи за планиране, приоритизиране и извършване на контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите.

·      Участие в разработването и прилагането на нормативна актове и стратегически документи, свързани с управлението на химикали

·      Участие в разработването на актуализация на Националния план за действие за управление на устойчивите органични замърсители, при включване на нови УОЗ вещества Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ.

·      Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и становища по прилагане на законодателството в горепосочените области на дейност;

·      Участие в разработването на методики и указания по прилагането на законодателството в областта на управлението на химикалите и проекти за контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите;

·      Участие във вътрешни и междуведомствени работни групи свързани с дейности и законодателство по управление на химикали.

·      Участие в дейността на Експертния съвет по биоциди към Министъра на здравеопазването. Изготвяне на становища за екотоксикологичните характеристики на биоциди, във дръзка с процедурата по издаване на ново и подновяване на разрешение за пускането им на пазара.

·      Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора на дирекция, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

·                    необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: „Химични науки”, ”Инженерна химия”, „Инженерна екология“, „Биотехнология“, „Фармация“, „Биологически науки“, „Химични технологии“, „Екохимия“ и „Екология“;

·                     компютърни умения - Microsoft Offce, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;

·                     българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

·                     владеене на английски език (писмено и говоримо) - задължително владеене на добро ниво;

·                     отлични комуникативни умения;

·                     отлични умения за работа в екип и динамична среда.

Минимален размер на основната заплата:
700 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   09 ноември 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Основна заплата определена за длъжността „младши експерт“ е в размер до 1142 (хиляда сто четиридесет и два) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на здравия министър, при провеждане на втория /решаване на тест/ и третия етап /провеждане на интервю/ от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да създаде необходимата организация за допускане в МОСВ, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в МОСВ изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Одобрени кандидати

За направление: „Износ и внос на опасни химикали и ограничение на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване“:

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Катя Блажева Якова
 2. Галя Георгиева Стоянчева
 3. Стоян Георгиев Георгиев
 4. Калина Георгиева Костадинова
 5. Мерлин Ревайдинова Апти
 6. Звезделина Бориславова Петрова

За направление : „Устойчиви органични замърсители и детергенти“:

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Катя Блажева Якова
 2. Галя Георгиева Стоянчева
 3. Стоян Георгиев Георгиев
 4. Калина Георгиева Костадинова
 5. Мерлин Ревайдинова Апти
 6. Звезделина Бориславова Петрова

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура - решаване на тест в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, в 10:00 часа на 24.11.2021 г.

 

 Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждането му.

            

  Нормативни документи:

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него;
 • Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества;
 • Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH;
 • Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
 • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Регламент 2019/1021 за устойчивите органични замърсители (УОЗ);
 • Стокхолмска конвенция относно устойчивите органични замърсители;
 • Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите;
 • Регламент 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC);
 • Ротердамска конвенция относно предварително обоснованото съгласие;
 • Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване;
 • Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
 • Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

 

        Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи:

 • валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;
 • документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
 • отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест или отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.

 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

            Време за решаване на теста - 60 минути.

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура –   интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност;
 8. Умения за работа в международна среда;
 9. Други – по решение на конкурсната комисия.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при

            По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности.     

           Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

          Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

 Няма недопуснати до конкурса кандидати за направление : „Устойчиви органични замърсители и детергенти“ и направление: „Износ и внос на опасни химикали и ограничение на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване“

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език