Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция "Обществени поръчки"

Начална дата
26 октомври 2021
Крайна дата
05 ноември 2021 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изготвя всички актове и документи, свързани с подготовката, обявяването и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, включително поръчки на стойности по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 съгласно ЗОП, а именно:

1) Изготвя и комплектува документацията за обществена поръчка, включително обявлението или поканата за нея;

2) Изготвя решение (респективно обява за събиране на оферти за възлагане по реда на чл.20, ал.3) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и одобряване на документацията;

3) Осигурява съгласуването на изготвеното решение/обява от съответните длъжностни лица, съгласно Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите;

4) Обезпечава изпращането в законоустановените срокове на решенията, обявленията за обществени поръчки до АОП;

5) Обезпечава изготвянето, комплектуването и изпращането на разяснения по постъпили запитвания от заинтересовани лица или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл.33 от ЗОП;

6) Подготвя проект на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки;

7) Координира заседанията и работата на комисията, подпомага членовете й при работата им с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП);

8) Участва в комисии за отваряне/декриптиране, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки;

9) Изготвя и предоставя на членовете на комисията бланки декларации по чл.103, ал. 2 от ЗОП, както и на бланки за оценяване, когато е приложимо;

10) След утвърждаване на доклада от работата на комисията, подготвя и предоставя на директора на дирекция ОП решение за класиране и за определяне на изпълнител, или за прекратяване на процедурата;

11) Осигурява съгласуването на решението за определяне на изпълнител (прекратяване) от съответните длъжностни лица, съгласно Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите, и изпращане на подписаното решение на участниците в предвидения от закона срок;

12) Уведомява определения за изпълнител участник за документите, които е необходимо да представи с оглед сключването на договор за възлагане на обществена поръчка;

13) Изготвя договора за обществена поръчка съобразно офертата на определения за изпълнител участник и включително и договори за директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП;

14) Изисква от компетентната по предмета на поръчката дирекция да посочи длъжностни лица и изготвя заповед за упълномощени длъжностни лица/комисия по договора за обществена поръчка, отговорни за контрола върху изпълнението му;

15) Осигурява съгласуването и подписването на договора и заповедта за упълномощени по него длъжностни лица;

16) След подписването на договора от двете страни и регистрирането му в деловодната система, осигурява предоставянето на екземпляра на изпълнителя заедно с копие на заповедта за упълномощените по договора длъжностни лица;

17) Окомплектова досието на проведената обществена поръчка, включително подписания договор и го съхранява в предвидения за целта архив в МОСВ, когато е приложимо или в електронното досие на поръчката в ЦАИС ЕОП;

18) Осигурява предоставянето на упълномощените длъжностни лица на копие от подписания договор с приложенията му;

19) Осигурява изпращането в срок на обявление за възложена поръчка до АОП;

20) След получаване на Доклад от компетентната по предмета на поръчката дирекция осигурява изпращането в срок на обявление за приключване на договор за обществена поръчка до АОП;

21) Изготвя и участва в изготвянето на становища във връзка с подадени жалби по обявени процедури за възлагане на обществени поръчки;

22) Отговаря за предоставянето на необходимите документи при осъществен външен контрол от АОП и последващ контрол от Сметна палата и АДФИ;

23) Изготвя становища по прилагането на нормативни актове в областта на обществените поръчки;

24) Отговаря за коректното водене на електронен регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на електронен регистър на сключените договори, като при необходимост дава писмени справки във връзка с тях.

25) Изпълнява дейности по управление и изпълнение на проекти по техническа помощ на Оперативна програма «Околна среда» и други международни проекти и програми.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 

·                   необходимо е кандидатите да притежават висше образование, образователно квалификационна степен бакалавър в една от следните области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

·                     компютърни умения - Microsoft Offce, Internet, ползване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП);

·                     българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
730 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   05 ноември 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

   Основна заплата определена за длъжността „старши експерт“ е в размер до 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) лева.

   Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на здравия министър, при провеждане на втория /решаване на тест/ и третия етап /провеждане на интервю/ от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да създаде необходимата организация за допускане в МОСВ, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в МОСВ изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Кристина Стоянова Стоянова - Кацарска
 2. Ивайло Крумов Петров

 Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура – решаване на тест в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, в 10:00 часа на 22.11.2021 г.

 Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждането му.

Нормативни актове:

 

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
 • Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;

 

Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. Преди провеждане на конкурсната процедура, кандидатите е необходимо да представят един от следните документи:

 • валидни документи удостоверяващи завършена ваксинационна схема срещу COVID-19;
 • документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 с посочена в него дата, удостоверяваща положителен резултат от проведен PCR тест или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. Документът е валиден за периода от 11-тия до 365-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
 • отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура, изследване PCR тест или отрицателен резултат от проведен до 48 часа бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19.

 

 1. Система за определяне на резултатите

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал теста, както следва:

 1. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
 2. Определя се време за решаване на теста - 60 минути.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Въпросите от теста са от затворен тип и са двадесет (20) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен. Кандидатите ограждат или с “X” отбелязват верния според тях отговор.
 1. Оценяването на резултатите от теста става по следния начин: за всеки верен отговор кандидатът получава по 0.25 т.
 2. До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до 5 (пет) грешки - (минимален резултат - 15 верни отговора от общо 20). Максималният резултат е 5 (пет) точки, т.е. 100% верни отговори - 20 от 20 възможни.
 3. Полученият резултат се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).

Брой верни отговори

Резултат от теста в точки

Балова оценка

15

3,75 т.

11,25

16

4,00 т.

12,00

17

4,25 т.

12,75

18

4,50 т.

13,50

19

4,75 т.

14,25

20

5,00 т.

15,00

 

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 3,75 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура –   интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.
 8. Други – по решение на конкурсната комисия.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за  експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Полученият резултат от провеждането на интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 4 (четири).

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Петя Красимирова Гечева

Представените документи не удостоверяват изискването за професионален опит в осъществяване на функциите по Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

Документи и образци за кандидатстване (6)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;