Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Администриране на нередности", Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"

Начална дата
10 май 2022
Крайна дата
20 май 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-         Изготвя правни становища и отговори по постъпили жалби и възражения от бенефициенти на ОПОС;

-         Осигурява необходимата информация и окомплектова административните преписки за изпращането им в съда, както и други действия при необходимост, в случаите на съдебни дела срещу актове на ръководителя на управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.;

-         Aдминистрира, включително извършва регистрация, проверки и изготвя становища за приключване на сигнали за нередности и/или регистриране на нередности, вкл. измами;

-         Проследява наличието на повтарящи се и системни случаи на нередности и изготвя предложения за последващи действия;

-         Предприема корективни действия, включително възстановяване на дължимите суми, във връзка с регистрираните нередности, както и действия по приключване на нередностите;

-         Прилага процедурите по администриране на нередности и изготвя решения за определяне на финансови корекции, съвместно с отдел ПК, в т.ч такива, посочени като основание и размер в одитни доклади и доклади от проверки на външни контролни органи, при спазване на процедурите, уредени в раздел III от глава пета от ЗУСЕСИФ;

-         Участва в процеса на оценка на риска и разработване на методология за оценка на риска на програмата, като следи за изпълнението на плановете за действие, подготвени в резултат от извършената оценка на риска на ниво програма;

-         Установява, регистрира и докладва на дирекция АФКОС на МВР всички случаи на регистрирани нередности в рамките на ОПОС;

-         Подготвя информация за съответния период/година във връзка с процеса на докладване до дирекция АФКОС на МВР по отношение изпълнението на мерките от план за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, въпросника по чл. 325 от ДФЕС, препоръките на ЕК по доклада за борба с измамите;

-         Участва при изготвянето на мотивирани предложения при подготовка на проекти по нормативни актове;

-         Активно участва в подготовката на участието на представителя на МОСВ в Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
            

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1257 (хиляда двеста петдесет и седем) лева до 3200 (три хиляди и двеста) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка/ изпълнение/ управление на проекти/ програми с международно финансиране и/или юридически опит.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-       познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ.

 

2.1.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 

·         необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование  „Правни науки“ с професионално направление: „Право“;

·         придобита юридическа правоспособност;

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
770 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   20 май 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

·          Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите се подават в  сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер – отдел „Център за административно обслужване“, дирекция Административно обслужване и канцелария“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Иванка  Тодорова
 2. Светлана Златанова
 3. Димитър Димитров
 4. Силвия Радева

 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура - решаване на тест в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22,  в 14:00 часа на 07.06.2022 г.

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.              

           Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Нормативна уредба:

1. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
2.    Закон за обществените поръчки(ЗОП)
3.    Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове(НАНЕСИФ)
4.    Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
5.    Административно-процесуален кодекс;
6.    Граждански процесуален кодекс;
7.    Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН.
8.    Постановление № 18 на МС от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
9.    Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.
10.    Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.
11.    Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
12.    Регламент (ЕС) № 1303/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
13.    Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
14.    Закон за държавния служител.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (6)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;