Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция "Политика по изменение на климата"

Начална дата
03 октомври 2022
Крайна дата
17 октомври 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- описание на длъжността:

Подготвя и координира участието на Република България в международните преговори по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Споразумението от Париж, съгласувано с Министерството на външните работи.
•Координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по РКООНИК;
•Извършва и координира дейности, свързани с популяризацията на целите на РКООНИК (организация и провеждане на семинари, работни срещи, изготвяне на информационни материали за медиите, обновяване на информацията в интернет страницата на МОСВ и др.);
•Участва в работни и експертни групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;
•Участва в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на изменението на климата и отчети по изпълнението им;
•Участва в разработването и координира изготвянето на Националната стратегия за адаптация;
•Координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта на изменение на климата;
•Координира разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, в т.ч. за смекчаване на и за адаптация към изменението на климата;
•Извършва и координира дейности, свързани с адаптация към изменение на климата;
•Координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с адаптация към изменение на климата.
•Представя националната политика по изменение на климата на различни конференции, семинари и работни срещи;
•Участва в изготвянето на отчети;
•Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от прекия ръководител, директора или министъра, които са свързани с дейността на дирекцията;
•Координира със заинтересованите ведомства разработването/изпълнението на Национални планове за действие по изменение на климата.


- формиране на заплатата:

        

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1019 (хиляда и деветнадесет лева) лева до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

   Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

  Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

   

 

  

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

-  необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование: Икономически специалности, „Право”, „Международни отношения”, „Международни икономически отношения” и „Финанси“ се считат за предимство;

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

·      свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

·         компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.

·         познаване на проблематиката на изменението на климата на глобално и национално ниво;

·         умения за работа с юридически текстове на български и английски език.

 

Минимален размер на основната заплата:
1019 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   17 октомври 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

       При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

      Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

     Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия

1.

Веселина Тулевска

2.

Матей Матев

3.

Стефка Георгиева

4.

Анелия Панева

5.

Калина Герасимова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 03.11.2022 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език.

       Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практическия изпит по английски език, както следва:

 

 1. Конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки.

   - Текста за превод е от английски на български език.

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Над 20 грешки и липса на елементи на превода

3

от 10 до 20

4

от 0 до 10

5

 

 1. До участие в интервю се допускат кандидати, които са допуснали до двадесет /20/ грешки на практическия изпит, т. е. най-малко "4" точки. Максималният резултат е „5“ точки, т.е. 100 % пълен превод на изпитния текстов. Полученият резултат се умножава по коефициент три (3) и се формира балова оценка.
 2. До интервю не се допуснат кандидати с балова оценка по-ниска от „12“.
 3. Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 60 минути.

     Комисията определи свои членове да проверят и оценят практическия изпит на всеки кандидат.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

       Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4.

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждане на практическия изпит по английски език и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език