Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Битови, биоразградими и строителни отпадъци", Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Начална дата
31 октомври 2022
Крайна дата
10 ноември 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

-           организира, подпомага, координира и контролира дейностите по управление на битовите отпадъци;

-           участва в процедурата по издаване от министъра на околната среда и водите на разрешения на организации по оползотворяване и на лица с индивидуално изпълнение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците;

-           подпомага, координира и методически ръководи работата на специалистите от РИОСВ в областта на управление на масово разпространените отпадъци, основно на отпадъци от опаковки;

-           изготвя доклади за Европейската комисия по прилагането на европейското законодателство на национално ниво;

-           участва и провежда срещи и разговори с фирми и лица (чужди и български), които проявяват интерес към дейности по управление на битови и масово разпространени отпадъци, основно на  отпадъци от опаковки;

-           участва в междуведомствени работни групи;

-           изготвя отчети, прогнози, експертизи и становища;

-           участва, подпомага координира и контролира дейностите, свързани с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.;

-           участва, подпомага координира и контролира дейностите, свързани с изпълнението на Стратегия за кръгова икономика 2022-2027 г.;

-           изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър и министъра, свързани с дейността на отдела или дирекцията.

 

Формиране на заплатата:  

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1257 (хиляда двеста петдесет и седем) лева до 3200 (три хиляди и двеста) лева.

   Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Допълнителни умения и квалификации:

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

·      свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

·      познаване на проблематиката по управление на отпадъците на глобално и национално ниво.

 

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·      необходимо е кандидатите да притежават висше образование в едно от следните професионални направления: технически науки, природни науки, правни науки;

·      умения за работа за работа с юридически текстове на български и английски език;

·      компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща, Internet приложения.

 

Минимален размер на основната заплата:
1257 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практическият изпит ще бъде по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност;

Място и срок за подаване на документи

Практическият изпит ще бъде по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност;

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/9406329
Краен срок за подаване на документи:
   10 ноември 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

·           документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

·           при подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и да се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия

1.

Стоян Георгиев

2.

Владимир Благоев

3.

Десислава Драгоева-Росалес

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 28.11.2022 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език.

     Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки и взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практически изпит по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност, както следва:

 

-  превод от английски език на български език, както следва:

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Над 10 грешки и липса на елементи на превода

3

от 5 до 10

4

от 0 до 5

5

 

- превод от български език на английски език, както следва:

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Над 10 грешки и липса на елементи на превода

3

от 5 до 10

4

от 0 до 5

5

 

 

          Всеки един от текстовете за превод от български на английски и от английски на български език се оценява поотделно.

 

 • отговори на въпроси, свързани с управление на отпадъците/почвите:

 

Брой грешки

Резултат от практически въпроси, свързани с управление на отпадъците/почвите в точки

Грешен отговор на въпрос

0

Непълен отговор на въпрос

4

Верен отговор въпрос

5

 

Всеки един от отговорите се оценява поотделно.

 

         Полученият резултат в точки се сумира и умножава по коефициент четири (4), като се формира балова оценка.        

         До участие в интервю се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "8" точки и поне 1 верен отговор от въпросите.

         До интервю не се допуснат кандидати с по-малко от „8“ точки и кандидати дали грешни отговори на двата въпроса. 

 

         Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 60 минути.

 

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

        

     Комисията определи свои членове да проверят и оценят практическия изпит на всеки кандидат.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

       Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 5.

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждане на практическия изпит по английски език и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Нормативни актове:

 • Директива (ЕС) 2019/904 на европейския парламент и на съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 • Директива 2015/720/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване;
 • Закон за управление на отпадъците;
 • Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса;
 • Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 • Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.
Неодобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Йордан Йорданов

Представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит 3 г. или III младши ранг, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език