Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Битови, биоразградими и строителни отпадъци", Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Начална дата
10 ноември 2022
Крайна дата
24 ноември 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

Ø  Провежда държавната политика в областта на битовите отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО и неговите подзаконови нормативни актове;

Ø  Участва в хармонизирането на българското с европейското законодателство в областта на битовите и строителните отпадъци.

Ø  Участие в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на управление на отпадъците и отчети по изпълнението им;

Ø  Изготвя становища по доклади за ОВОС в част “битови и строителни отпадъци”;

Ø  Участва в оперативна експертна група за действия при аварийни ситуации, свързани със значителни замърсявания на околната среда;

Ø  Изготвя своевременно становища по искания, питания и жалби на граждани и съдейства за признаване на техни законни права и интереси;

Ø  Изготвя анализи, доклади, отчети и обработка на документи;

Ø  Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от директора.

 Формиране на заплатата:

   Размерът на основната заплата за длъжността е от 1019 (хиляда и деветнадесет) лева до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

·      свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

·      познаване на проблематиката по управление на отпадъците на глобално и национално ниво.

 

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·      необходимо е кандидатите да притежават висше образование в едно от следните професионални направления: технически науки, природни науки, правни науки;

·      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

·      умения за работа за работа с юридически текстове на български и английски език;

·      компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща, Internet приложения.

 

 

Минимален размер на основната заплата:
1019 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

    ·       практически изпит по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност.

Място и срок за подаване на документи

    ·       практически изпит по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/9406329
Краен срок за подаване на документи:
   24 ноември 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документи за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

·           при подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и да се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

 Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Милена Симеонова Стефанова
 2. Борис Кръстев Рангелов
 3. Антоана Димитрова Димитрова
 4. Ангел Атанасов Попов
 5. Кристина Ивайлова Борисова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 12.12.2022 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – практически изпит по английски език.

      

 

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки и взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практическия изпит по английски език, проверяващ едновременно степента на владеене на чужд език и професионалната компетентност, както следва:

 

-  превод от английски език на български език, както следва:

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Над 10 грешки и липса на елементи на превода

3

от 5 до 10

4

от 0 до 5

5

 

- превод от български език на английски език, както следва:

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Над 10 грешки и липса на елементи на превода

3

от 5 до 10

4

от 0 до 5

5

 

 

          Всеки един от текстовете за превод от български на английски и от английски на български език се оценява поотделно.

 

 • отговори на въпроси, свързани с управление на отпадъците/почвите:

 

Брой грешки

Резултат от практически въпроси, свързани с управление на отпадъците/почвите в точки

Грешен отговор на въпрос

0

Непълен отговор на въпрос

4

Верен отговор въпрос

5

 

Всеки един от отговорите се оценява поотделно.

 

         Полученият резултат в точки се сумира и умножава по коефициент четири (4), като се формира балова оценка.        

         До участие в интервю се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "8" точки и поне 1 верен отговор от въпросите.

         До интервю не се допуснат кандидати с по-малко от „8“ точки и кандидати дали грешни отговори на двата въпроса. 

 

         Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 60 минути.

 

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

        

     Комисията определи свои членове да проверят и оценят практическия изпит на всеки кандидат.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

       Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 5.

      Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждане на практическия изпит по английски език и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Нормативни актове:

 • Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.;
 • Стратегия за преход към кръгова икономика 2022-2027 г.;
 • Закон за управление на отпадъците.
Неодобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Петя Любомирова Тодорова

Не е представена декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДс

 

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;