Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Предотвратяване на промишленото замърсяване, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"

Начална дата
04 май 2023
Крайна дата
15 май 2023 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

·       Участие в разработване и изменение на законови и подзаконови нормативни актове в областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.

·       Участие в разработване на методики и други ръководни документи, подпомагащи издаването, прилагането и контрола на комплексните разрешителни.

·       Подготовка на информация, свързана с докладване на Европейската комисия по прилагането на нормативната уредба по КР.

·       Поддържане на актуална информация за справочните документи за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) в различни промишлени сектори.

·       Участие в поддържане на регистъра с данни за издаването, преразглеждането и актуализирането на КР.

·       Изготвяне на становища по прилагането на други инструменти за опазване на околната среда и засягащи инсталации, за чието изграждане и експлоатация са необходими КР.

·       Оказване на методическа помощ на ИАОС и РИОСВ по прилагането на изискванията на нормативната уредба по КР.

·       Участие в обучения в случаи на необходимост от разяснения по прилагането на нормативната уредба по комплексни разрешителни.

·       Участие в междуведомствени и международни работни групи.

·       Участие в разработването на проекти на нормативни актове, методики и указания в областта на защита от шум в околната среда.

·       Изготвяне на отговори на писма и становища във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда, вкл. във връзка с координиране на дейностите по защита от шум в околната среда съвместно със заинтересованите министерства и ведомства.

·       Координиране на дейността на РИОСВ и РЛ към ИАОС по отношение на промишлените източници на шум чрез оказване на методически указания и участия в семинари.

·       Координиране и подготовка на докладването към ЕК по Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.

·       Участие в ТК 82 към Български институт за стандартизация, във връзка със стандартизирането по шум и вибрации;

·       Поддържане на актуална информация относно защитата от шум в околната среда на интернет страницата на МОСВ;

·       Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, ресорния заместник-министър или министъра и свързани с дейността на дирекцията.

 

Формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.

       Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

       Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·        необходимо е кандидатите да притежават образование в следните области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление: „Химически науки“ – специалност „Химия“, „Биологически науки“ – специалност „Биология“ или „Опазване на околната среда“, „Физически науки“ – специалност „Физика“ или „Технически науки“ с професионално направление „Химични технологии“ – специалност „Химично инженерство“, „Машинно инженерство“ и направление „Биотехнологии“ – специалност „Биотехнологии“.

·           задължителна компютърна грамотност: MS Office, Internet, електронна поща;

·           българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

·                познаване на националното законодателство в областта на комплексните разрешителни и относно оценката и управлението на шума в околната среда;

·                познаване на нормативната уредба на ЕС в областта на комплексните разрешителни и относно оценката и управлението на шума в околната среда;

·                владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата:
1148 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   15 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

            При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

          

Одобрени кандидати
 1. Людмил Вълчковски
 2. Павлина Петрова
 3. Йордан Йорданов

 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 30.05.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено на посочената от тях електронна поща за: допускането им до интервю и датата, мястото и часа на провеждането му.

 

Нормативни документи:

- Закон за държавния служител;

- Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;

- Закон за опазване на околната среда;

- Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;

- Закон за защита от шума в околната среда;

- Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на шума в околната среда;

- Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностните показатели за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

 

             Система за определяне на резултатите

             На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

          

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

                   Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

 

Неодобрени кандидати

 Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;