Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Оперативен контрол", Дирекция "Национален координационен център"

Начална дата
05 май 2023
Крайна дата
19 май 2023 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

·      Осъществява оперативно дежурство, събиране и обработване на информация и изготвяне на ежедневни бюлетини във връзка с трансграничните превози на отпадъци, качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции, нивата на реките и състоянието на язовирите по приложение №1 от Закона за водите;

·      Участва в осъществяване видеонаблюдение в залите на Координационния център на МОСВ и обмен на информация на оперативно ниво с други органи на власт/администрации/специализирани дирекции и при необходимост предоставяне на информация за предприемане на действия по компетентност;

·      Обработва предоставената информация, проследява и анализира информацията;

·      Предоставя на пресцентъра на МОСВ информация, с цел изготвяне и публикуване на интернет страницата на МОСВ на ежедневни бюлетини; 

·      Участие в оперативното управление на компоненти и фактор на околната среда, в т.ч. при възникване на извънредни ситуации;

·      Участва в изготвянето на отговори по постъпили в МОСВ парламентарни питания, въпроси от държавни институции, регионални и местни власти, граждани и юридически лица, при необходимост;

·      Участва в експертни групи, съвети, комисии и други, съгласно издадена заповед/разпореждане;

·      Подготвя справки, данни, презентации и участва в конференции, семинари,  работни срещи и др.;

·      Обработване на документооборота (входящата кореспонденция на отдела), постъпващ чрез Деловодната система на МОСВ - Eventis;

·      Изпълнява други текущи задачи свързани с дейността на отдела или дирекцията, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър или министъра.

 

Формиране на заплатата:

 

       Размерът на основната заплата за длъжността е от 1043 (хиляда четиридесет и три) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

       Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

       Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·           необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“;

·           задължителна компютърна грамотност: MS Office, Internet, електронна поща;

·           българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1043 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
3
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   19 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Одобрени кандидати
 1. Йордан Йорданов
 2. Андрей Христов
 3. Красимира Мирчева-Мюнцер
 4. Златко Петров
 5. Илия Гривеков
 6. Преслава Генова
 7. Радина Георгиева
 8. Петър Захариев
 9. Томи Томов
 10. Ангел Попов
 11. Антон Димитров
 12. Димитър Цветков
 13. Ивелина Вълкова
 14. Галина Кинчева

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 06.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено на посочената от тях електронна поща за: допускането им до интервю и датата, мястото и часа на провеждането му.

          Нормативни документи:

 • Закон за държавния служител;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за управление на отпадъците;
 • Регламент (ЕО)1013/2006 на европейския парламент и на съвета от 14 юни 2006 относно превози на отпадъци;
 • Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (обн. ДВ. Бр. 1 от 3 януари 1997г.);
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите;
 • Закон за водите.

                 

 Система за определяне на резултатите

 

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 3,75 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;