Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Опасни химични вещества, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"

Начална дата
05 май 2023
Крайна дата
19 май 2023 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

·           Участие в разработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи, свързани с управлението на химикали;

·           Изпълнение на дейности по прилагане на международни споразумения и доброволни инициативи в областта на химикалите (Стокхолмска конвенция относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) и Стратегически подход за международно управление на химикалите (SAICM));

·           Участие в актуализацията на Националния план за действие за управление на устойчивите органични замърсители, при включване на нови УОЗ вещества в Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ, както и в изпълнение на Стратегията за надзор на пазара;

·           Участие в работата на експертни групи към МОСВ, ЕК, Съвета на ЕС и Европейската агенция по химикали;

·           Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски актове и становища по прилагане на законодателството по управление на химикалите;

·           Участие в дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества;

·           Участие в разработването на методики и указания за прилагането на законодателството в областта на химикалите, изпълнение на национални и хармонизирани европейски проекти за контрол на задълженията по регламентите REACH, CLP, POPs и др.;

·           Участие в дейността на Националното информационно бюро по химикали за прилагането на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);

·           Обобщаване на информацията по изпълнение на регламентите за целите на докладването до Европейската комисия;

·           Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.

      

Формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·           необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление „Химически науки“ – специалност „Химия“, професионално направление „Биологически науки“ – специалност „Биология“ или „Екология“, професионално направление „Науки за земята“ – специалност „Екотоксикология“, „Технически науки“ с професионално направление „Биотехнологии“ – специалност „Биотехнологии“ или „Инженерна химия“ или „Здравеопазване и спорт“ с професионално направление „Медицина“ – специалност „Токсикология“ или еквивалентни;

·           задължителна компютърна грамотност: MS Word, Excel, Power Point, Internet;

·           българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

·           познаване на националното законодателство в областта на околната среда и управление на химикалите;

·           познаване на нормативната уредба на ЕС в областта на химикалите;

·           ползване на английски език писмено и говоримо.

Минимален размер на основната заплата:
1148 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6321
Краен срок за подаване на документи:
   19 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

            При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

          

Одобрени кандидати
 1. Йордан Йорданов
 2. Павлина Петрова
 3. Илия Гривеков

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 05.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено на посочената от тях електронна поща за допускането им до интервю и датата, мястото и часа на провеждането му.

           

Нормативни документи:

- Закон за държавния служител;

- Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него;

- Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- Регламент 2019/1021 за устойчивите органични замърсители (УОЗ);

- Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);

- Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);

- Регламент 2019/1020 относно надзор на пазара;

- Стокхолмска конвенция относно устойчивите органични замърсители.

                 

Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

 

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 2,5 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;