Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция "Правна"

Начална дата
31 август 2023
Крайна дата
14 септември 2023 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- описание на длъжността:

·                     Участва в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството;

·                     Съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;

·                     Изготвя (в определени случаи и съвместно с другите дирекции) съгласувателни становища по проекти на актове на Министерския съвет;

·                     Осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата, в т.ч. изготвяне и депозиране на жалби срещу съдебни определения и решения, комплектуване на преписките по образувани дела, представяне на доказателства по делата, представяне на писмени бележки и др.;

·                     Изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от други дирекции:

·                     Подготвя отговори и дава становища по законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;

·                     По нареждане на директора на дирекцията консултира по правни въпроси експерти от дирекциите, отделите и секторите в МОСВ;

·                     Изготвя решения от името на министъра при обжалване на актовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОСВ по реда на АПК;

·                     Изготвя решения/становища по постъпили заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация и изготвя решения за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация;

·                     Участва в комисии за провеждане на конкурси за назначаване на служители или процедури по мобилност;

·                     Изготвя становища по правни въпроси и осигурява правна помощ на общата и специализираната администрация;

·                     Изготвя отговори на жалби и запитвания от физически и юридически лица;

·                     Изпълнява дейности и задачи, свързани с управление и изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" 2014- 2020 г.";

·                     Информира директора на дирекцията за движението на възложените му задачи;

·                     Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията;

·                     Спазва всички правила, свързани с пожарната безопасност в МОСВ;

·                     Изпълнява вътрешните правила в МОСВ.

- формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1043 (хиляда четиридесет и три) лева до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

         Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

·         висше юридическо образование;

·         придобита юридическа правоспособност.

Минимален размер на основната заплата:
1043 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   14 септември 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и да се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·  документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия

1.

Бистра Будинова

2.

Ивайло Николов

3.

Симона Георгиева

4.

Радослав Цветков

5.

Милен Василев

6.

Габриела Антова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 29.09.2023 г. в 10:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

       Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал теста, както следва:

 1. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
 2. Определя се време за решаване на теста - 60 минути.

            Въпросите от теста са от затворен тип и са двадесет (20) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен. Кандидатите ограждат или с “X” отбелязват верния според тях отговор.

 1. Оценяването на резултатите от теста става по следния начин: за всеки верен отговор кандидатът получава по 0.25 т.
 2. До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до 5 (пет) грешки - (минимален резултат - 15 верни отговора от общо 20). Максималният резултат е 5 (пет) точки, т.е. 100% верни отговори - 20 от 20 възможни.
 3. Полученият резултат се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).

Брой верни отговори

Резултат от теста в точки

Балова оценка

15

3,75 т.

11,25

16

4,00 т.

12,00

17

4,25 т.

12,75

18

4,50 т.

13,50

19

4,75 т.

14,25

20

5,00 т.

15,00

 1. Таблица за оценяване на резултатите от теста.

 Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 3,75 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

       Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4.

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.


                        Нормативни актове:

 

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Граждански процесуален кодекс;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за опазване на околната среда;
 5. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
 6. Закон за държавния служител.

Публикувано на 21.09.2023 г.

Неодобрени кандидати
 1. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Публикувано на 21.09.2023 г.

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;