Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Дирекция "Правна"

Начална дата
23 април 2024
Крайна дата
07 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

·                         Участва в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове свързани с дейността на министерството;

·                          Съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;

·                          Изготвя становища по правни въпроси и осигурява правна помощ на общата и специализираната администрация;

·                          Изготвя отговори на жалби и запитвания от физически и юридически лица;

·                          Изготвя, а в определени случаи съвместно с другите дирекции, съгласувателни становища по проекти на актове на Министерския съвет;

·                          Осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата, в т.ч. изготвяне и депозиране на жалби срещу съдебни определения и решения, комплектуване на преписките по образувани дела, представяне на доказателства по делата, представяне на писмени бележки и др.;

·                          Изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите изготвени от други дирекции от общата и специализираната администрация в МОСВ;

·                          Подготвя отговори и дава становища по законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;

·                          По нареждане на директора на дирекцията консултира по правни въпроси експерти от дирекциите, отделите и секторите в общата и специализирана администрация към МОСВ;

·                          Изготвя решенията от името на министъра при обжалване на актовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОСВ по реда на АПК;

·                          Изготвя решения/становища по повод достъпа на обществеността до обществена информация за околната среда;

·                          Участва в комисии за провеждане на конкурси за назначаване на служители или процедури по мобилност;

·                          Изпълнява дейности и задачи, свързани с управление и изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г." и Програма „Околна среда 2021 - 2027“;

·                        Информира директора на дирекцията за движението на възложените му задачи;

·                        Консултира и оказва съдействие по правни въпроси останалите дирекции в МОСВ;

·                        Отговаря за точното спазване и прилагане на действащото законодателство и нормативните актове за неговото прилагане;

·                        При необходимост и по нареждане на директора на дирекцията оказва методическо съдействие на юрисконсултите в дирекцията при изпълнение на поставени задачи;

·                          Спазва всички правила, свързани с пожарната безопасност в МОСВ;

·                          Изпълнява вътрешните правила на МОСВ;

·                          Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията.

Формиране на заплатата:   

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1202 (хиляда двест и два) лева до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

            Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Минимален размер на основната заплата:
1202 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   07 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

            При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

·           с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

1.

Дора  Симеонова

Посоченият кандидат, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се яви на 28.05.2024 г. в 11:00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

             Нормативни актове:

 

 1. Административнопроцесуален кодекс;
 2. Граждански процесуален кодекс;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за опазване на околната среда;
 5. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
 6. Закон за държавния служител.

 

 1. Система за определяне на резултатите:

 

       На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 точки.

До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до 5 (пет) грешки - (минимален резултат - 15 верни отговора от общо 20). Максималният резултат е 5 (пет) точки, т.е. 100% верни отговори - 20 от 20 възможни. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 3,75 т.), ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура - интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

       Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Публикувано на 14.05.2024 г.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Публикувано на 14.05.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (7)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;