Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Инспектор в Инспекторат

Начална дата
23 април 2024
Крайна дата
07 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

-     Участва в извършването на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива;

-     Участва в изготвяне на доклади за извършените проверки, като носи пряка отговорност за извършените от него проверки и направените при тях констатации и предложения;

-     Участва в извършването на проверки и изготвянето на писмени отговори по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     Участва в извършването на проверки по спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     Участва в извършването на проверки по предоставянето на административни услуги в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     Участва в извършването на проверки на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията, подадени пред министъра на околната среда и водите от лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията;

-     Участва в извършването на проверки на декларациите по чл. 49, ал.1 от ЗПК, за установяване на несъвместимост и/или конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията;

-     След одобрение от ръководителя на инспектората може да прави предложения за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на трудовите или служебните задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

-     Събира, обработва и систематизира информация във връзка с контролната дейност.

-     След одобрение от ръководителя, прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     По решение на ръководителя участва в работата на вътрешноведомствени и междуведомствени комисии и работни групи;

-     Участва в изготвянето на годишните доклади на Инспектората до министъра на околната среда и водите и до Главния Инспекторат към Министерски съвет;

-     Участва в дейностите по събиране и анализиране на информация и извършва проверки за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията на МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     Съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите в МОСВ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-     Спазва правилата, определени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на министерството, Вътрешните правила, регламентиращи дейността на Инспектората в МОСВ, Вътрешни правила в МОСВ, относими към дейността на служителя, Кодекса за поведение на служителите в администрацията на МОСВ;

-     Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд в МОСВ, грижи се за собствената си безопасност и безопасността на хората, които биха могли да пострадат от неговото действие или бездействие;

-     Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

 Формиране на заплатата:

  Размерът на основната заплата за длъжността е от 1097 (хиляда деветдесет и седем) лева до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

  Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

  Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност, в държавната администрация.

Съгласно чл. 46б, ал.1, т. 1 от Закона за администрацията като професионален опит се зачита стажът в държавната администрация.

 

         

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Допълнителни умения и квалификации:

Съгласно чл. 46б от Закона за администрацията е необходимо кандидатът да притежава висше образование с образователно – квалификационна степен –  магистър;

Предпочитана обаст на висшето образование – икономика, право, стопанско управление, публична администрация или технически науки.

 Допълнителни изисквания:

· компютърни умения – владеене на MS Office, Internet, правно-информационни продукти.

· кандидатите със специалност „Право“ е необходимо да притежават удостоверение за придобита юридическа правоспособност, копие от което да представят при подаване на документите.

· отлично познаване на законодателството, уреждащо държавната служба и трудовите правоотношения, антикорупционното законодателство, екологичното законодателство, законодателство, уреждащо административното и административнонаказателното производство.

- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Минимален размер на основната заплата:
1097 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   07 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

            Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

 1. Лазар Белухов
 2. Томи Томов
 3. Кристиян Тодоров
 4. Мария Брадистилова
 5. Татяна Михайлова

Посочените допуснати кандидати трябва да се яви за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 28.05.2024 г. от 13:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

При постигане на резултат над минималния, кандидатът ще бъде уведомен писмено на посочената от него електронна поща за допускането му до интервю и за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

 

 • Нормативни документи:
 • Административнопроцесуалeн кодекс;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Глава пета, Раздел VІІІ от Кодекса на труда;
 • Закон за противодействие на корупцията;
 • Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
 • Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
 • Наредба за административното обслужване;
 • Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация;
 • Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите.

                 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 3,75 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

                   Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Публикувано на 14.05.2024 г.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

Публикувано на 14.05.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - кандидатите със специалност „Право“ е необходимо да представят и копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;