Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Опасни химични вещества, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"

Начална дата
02 май 2024
Крайна дата
16 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

·        Участие в разработването на проекти на нормативни актове, становища, проекти на заповеди в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии, в т.ч. и прилагане на законодателството в тази област.

·        Участие във вътрешни и междуведомствени работни групи, както и експертни групи и комитети към Съвета на ЕС, Европейската комисия (ЕК), ОИСР и страните на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (UNECE ТEIA). Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и стратегически документи в приложимите области за дейността.

·        Подготовка на доклади по прилагането на националното, европейското и международно законодателство относно управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

·        Координиране на действията между МОСВ и други заинтересовани ведомства при прилагането на нормативни актове, свързани с управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.

·        Предоставяне на методическа помощ, разработването на насоки, указания и ръководства за контролните органи по прилагане на законодателството в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.

·        Подпомагане на заинтересовани страни при прилагането на законодателството в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.

·        Събиране и обработка на информация, поддържане на публичен регистър с данни за оператори, попадащи в обхвата на законодателството в областта на контрола на риска от големи аварии.

·        Докладване към базите данни на ЕК за големи аварии (e-MARS) и за предприятия с нисък и висок рисков потенциал (e-SPIRS).

·        Изготвяне на експертни становища по административни актове, подготвяни от други звена на администрацията в МОСВ.

 

Формиране на заплатата: 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1202 (хиляда двеста и два) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено. 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·         предпочитани области на висшето образование, професионални направления и специалности: „Природни науки, математика и информатика“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Технически науки“, „Науки за земята“, „Общо инженерство“, „Биологически науки“, “Инженерна химия”, “Екохимия“, „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“, „Екология и екологичен мениджмънт“, „Инженерна екология“, „Химия и екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“, „Екологичен контрол“, „Екологични експертизи и контрол“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, "Машинно инженерство", „Приложна и индустриална екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Безопасност на труда“, „Екологичен риск и действия при бедствия и аварии“;

·         компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;

·         владеене на английски език писмено и говоримо;

·         комуникативни умения;

·         отлични умения за работа в екип и динамична среда;

·         българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1202 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Краен срок за подаване на документи:
   16 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

           

 

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

 1. Теодора Еленкова
 2. Савилия Илиева
 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 06.06.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Нормативни документи:

 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
 • Закон за опазване на околната среда (с фокус върху Глава 7, раздел I);
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;
 • Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо);
 • Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии (UNECE ТEIA);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него (с фокус върху Глава трета и пета „а“);
 • Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества;
 • Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS);
 • Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите.

 

Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, е 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

 

Кандидатите, постигнали резултат равен и/или над минималния, ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”. Коефициентът, по който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведеното интервю, е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Публикувано на 23.05.2024 г.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

Публикувано на 23.05.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;