Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен инспектор в Инспекторат

Начална дата
17 май 2024
Крайна дата
31 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

-       Участва в извършването на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административен контрол в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Изготвя доклади за извършените проверки, като носи пряка отговорност за извършените от него проверки и направените при тях констатации и препоръки;

-       Извършва проверки и изготвя проекти на писмени отговори по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Участва в извършването на оценка на корупционния риск по реда на методологията на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за противодействие на корупцията;

-       Извършва проверки по спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Извършва проверки за несъвместимост и на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията, подадени пред министъра на околната среда и водите от лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията.

-       Извършва проверки на декларациите по чл. 49, ал.1 от ЗПК, за установяване на несъвместимост и/или конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията;

-       Извършва проверки по предоставянето на административни услуги в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Може да прави предложения за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на трудовите или служебните задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

-       Когато при проверки се установи, че има данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, участва в изпращането на сигнали до органите на прокуратурата;

-       След одобрение от ръководителя, прави предложение за нови или изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       По решение на ръководителя участва в работата на вътрешноведомствени и междуведомствени комисии и работни групи;

-       Участва в изготвянето на годишните доклади на Инспектората до министъра на околната среда и водите и до Главния инспекторат към Министерски съвет;

-       Участва в дейностите по събиране и анализиране на информация и извършва проверки за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията на МОСВ и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите в МОСВ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

-       Координира управлението на риска в Инспектората;

-       Спазва правилата, определени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на министерството, Вътрешните правила, регламентиращи дейността на Инспектората в Министерството на околната среда и водите, Вътрешни правила в МОСВ, относими към дейността на служителя, Кодекса за поведение на служителите в администрацията на МОСВ;

-       Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд в МОСВ, грижи се за собствената си безопасност и безопасността на хората, които биха могли да пострадат от неговото действие или бездействие;

-       Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Формиране на заплатата:

  Размерът на основната заплата за длъжността е от 1412 (хиляда четиристотин  и дванадесет) до 3500 (три хиляди и петстотин) лева.

  Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

  Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност, в държавната администрация.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

                         ·                   предпочитана област на висшето образование икономика, право, технически науки, стопанско управление или публична администрация;

                         ·                   кандидатите със специалност „Право“ е необходимо да притежават удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

                         ·                   компютърни умения – владеене на MS Office, Internet, правно-информационни продукти;

                         ·                   отлично познаване на законодателството, уреждащо държавната служба и трудовите правоотношения, антикорупционното законодателство, екологичното законодателство, законодателство, уреждащо административното и

административнонаказателното производство.

                         ·                   българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1412 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   002/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   31 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

8. Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

     При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

 1. Глория Лепоева
 2. Антония Йорданова-Гаврилова
 3. Евгени Хичовски
 4. Симеон Грозданов
 5. Бисера Караджова
 6. Яни Драготинов
 7. Милена Берова-Перчеклийска

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 18.06.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 • Нормативни документи:
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Глава пета, Раздел VІІІ от Кодекса на труда;
 • Закон за противодействие на корупцията;
 • Закон за водите;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
 • Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи;
 • Наредба за административното обслужване;
 • Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация;
 • Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите;
 • Правилник за устройството и дейността на басейновите дирекции;
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите;
 • Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки, минимален резултат – 15 верни отговора от общо 20. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.

Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат равен или над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

                   Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”.

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 4 (четири).

            Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Публикувано на 07.06.2024 г.

 

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Публикувано на 07.06.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - кандидатите със специалност „Право“ е необходимо да представят и копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;