Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел НАТУРА 2000, Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Начална дата
11 юни 2024
Крайна дата
25 юни 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

- Подпомага работата на органите за управление на регионално ниво на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на събиране и систематизиране на информация;

- Обобщава информацията, предоставена от регионалните органи за изпълнение на мерките в териториалните планове за управление;

- Подготвя и предоставя информация и становища по искания на други дирекции и звена в МОСВ, вкл. по искания, свързани с планиране и отчитане на дейността на дирекцията и др.;

- Участва във работни групи, комисии и др., свързани с функционалната компетентност на дирекцията;

- Предоставя информация за Националната екологична мрежа;

- Подготвя информация и становища, отговори на писма, жалби, сигнали и др., свързани с мрежата от защитени зони („Натура 2000”), като част от Националната екологична мрежа;

- Подпомага при необходимост дейности във връзка с управление и изпълнение на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“;

- В рамките на своята компетентност изпълнява и други възложени задачи от ръководството, вкл. и извън регламентираното работно време.

 

Формиране на заплатата:                       

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1097 (хиляда деветдесет и седем) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

             Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·    предпочитано образование за кандидатите е в следните професионални области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“ и “Аграрни науки и ветеринарна медицина“;

·    компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на биоразнообразието;

·    владеене на английски език;

·    отлични комуникативни умения;

·    отлични умения за работа в екип и динамична среда;

·      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1097 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   25 юни 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·        документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·        с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата:

 1. Мария  Василева;
 2. Савилия Илиева;
 3. Стоян Стоянов.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 10.07.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 • Нормативни актове:

 

 1. Закон за държавния служител;
 2. Устройствен правилник на МОСВ;
 3. Директива 2009/147/ЕО на европейския парламент и на съвета относно опазването на дивите птици;
 4. Директива на съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 5. Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.;
 6. Закон за биологичното разнообразие;
 7. Закон за опазване на околната среда;
 8. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 9. Национална рамка за приоритетни действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2021-2027 г., публикувана в Информационната система за мрежата „Натура 2000“, в секция Документи https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/;
 10. Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление.

 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,50 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до шест (6) грешки, минимален резултат – 24 верни отговора от общо 30. Максималният резултат е петнадесет (15) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат равен или над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

     Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС - за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

           

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Публикувано на 02.07.2024 г.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Публикувано на 02.07.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;