Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз", Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Начална дата
12 юни 2024
Крайна дата
24 юни 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

Ø    участва в разработването на национални програми, стратегии и планове в областта на управление на отпадъците;

Ø    организира, подпомага, координира и осъществява контрол върху изпълнението на задълженията и отговорностите, произтичащи от пускането на пазара на масово разпространени отпадъци и извършването на дейностите по управление;

Ø    участва в процедурата по издаване от министъра на околната среда и водите на разрешения на организации по оползотворяване и на лица с индивидуално изпълнение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците;

Ø    подпомага, координира и методически ръководи работата на специалистите от РИОСВ в областта на управление на масово разпространените отпадъци;

Ø    организира и участва в проверки в т.ч. по сигнали и жалби за нарушения по отношение на управление на масово разпространени отпадъци;

Ø    участва в разработването и съгласуването на документи с нормативен или методичен характер в областта на управление на масово разпространените отпадъци;

Ø    при необходимост оказва методическа помощ, организира, координира и контролира дейностите по управление на отпадъци от черни и цветни метали;

Ø    анализира информацията за състоянието на масово разпространени отпадъци и изготвя отчети и становища;

Ø    участва в разработването на национални програми, стратегии и планове в областта на управление на отпадъците;

Ø    участва в обучения и семинари в областта на управление на отпадъците;

Ø    участва и провежда срещи и води кореспонденция с лица, които проявяват интерес към дейности по управление на масово разпространени отпадъци;

Ø    при необходимост организира, координира и контролира дейностите по управление на масово разпространени отпадъци във връзка с прилагането на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

Ø    участва в междуведомствени работни групи;

Ø    изпълнява други задачи от текущ характер и свързани с дейността на отдела или дирекцията, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник министър или министъра.

 Формиране на заплатата:

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1307 (хиляда триста и седем) до 3200 (три хиляди и двеста) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
3 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·      предпочитана област на висшето образование: технически науки, природни науки, икономически науки;

·      свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в дискусии;

·      компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.

·      познаване на проблематиката по управление на отпадъците на национално ниво;

·      умения за работа с юридически текстове на български и английски език.

·      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1307 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   24 юни 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·        документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·        с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документи и образци за кандидатстване (6)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
  • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
  • - копия от други документи, по преценка на кандидата;