Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз", Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

Начална дата
12 юни 2024
Крайна дата
24 юни 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

Ø     Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по управление на производствени и опасни отпадъци, в т.ч. на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията;

Ø     Участие в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на

Ø     Участие в разработването на нормативни актове в областта на управление на отпадъците в т.ч. на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори, във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на международните ангажименти на Република България;

Ø     Координира докладването до Евростат относно управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори;

Ø     Участва в оперативната работа на дирекцията, свързана с управление на производствени и опасни отпадъци в т.ч. на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори и Националния план за управление на отпадъците;

Ø     Координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по управление на производствени и опасни отпадъци, в т.ч. на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори;

Ø     Представя националната политика по управление на производствени и опасни отпадъци, в т.ч. на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодни за употреба батерии и акумулатори на различни конференции и работни срещи;

Ø     Участва в работни и експертни групи към Съвета на ЕС и ЕК;

Ø     Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от директора.

 Формиране на заплатата:

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1202 (хиляда двеста и два) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Описание на длъжността:

Ø  Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по управление на производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз на отпадъци, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията;

Ø  Участие в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на управление на отпадъците и отчети по изпълнението им;

Ø  Участие в разработването на нормативни актове в областта на управление на отпадъците и трансграничен превоз на отпадъци, във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на международните ангажименти на Република България;

Ø  Координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

Ø  Участва в оперативната работа на дирекцията, свързана с управление на производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз на отпадъци и Националния план за управление на отпадъците;

Ø  Координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по трансграничен превоз на отпадъци;

Ø  Представя националната политика по управление на опасни и производствени отпадъци и трансграничен превоз на отпадъци на различни конференции и работни срещи;

Ø  Участва в работни и експертни групи към Съвета на ЕС и ЕК;

Ø  Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от директора.

 

Формиране на заплатата:           

       Размерът на основната заплата за длъжността е от 1097 (хиляда деветдесет и седем) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

            Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Минимален размер на основната заплата:
1097 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи

Практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   24 юни 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·        документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·        с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документи и образци за кандидатстване (6)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
  • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
  • - копия от други документи, по преценка на кандидата;