Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Биологично разнообразие, Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Начална дата
26 юни 2024
Крайна дата
10 юли 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

-              Участва в дейности, свързани с прилагане на принципи, подходи и др. за опазване на застрашени и защитени диви животински видове в естествената им среда или при контролирани от човека условия, вкл. зоологически градини, колекции и др.;

-              Участва в процедури по определяне на режими на ползване на животински видове, представляващи биологичен ресурс;

-              Участва в съответни процедури по оценка и приемане на стратегии, Доклади по ОВОС, Доклади по ЕО, програми и планове (вкл. за действие за видове и за управление на защитени територии и зони), касаещи опазването, управлението и възстановяването на редки и застрашени видове животни и техните местообитания, и мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху тях;

-              Прилагане на разрешителните решими в изпълнение на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство, като провежда процедури по издаване съответни разрешителни и сертификати касаещи видовете животни;

-              Участва в комитети и работни групи към Европейската комисия и Съвета на ЕС, и разработване на позиции на България по въпроси в областта на растителното разнообразие и неговото устойчиво ползване;

-              Участва в ръководни и работни органи и специализирани групи от експерти по международните конвенции, споразумения и договори, свързани с опазване на биологичното разнообразие;

-              Подготвя документация по рутинни и конкретни задължения на България,  произтичащи от прилагането на международни конвенции, споразумения и договори, и законодателството на Европейския съюз, свързани с опазването и устойчиво ползване на биологичното разнообразие – доклади, въпросници, кореспонденция и др.;

-              Организира прилагането на международни конвенции, споразумения и договори, свързани с опазване на биологичното разнообразие на национално ниво, вкл. осъществяване на междуведомствена координация;

-              Участва в планирането, актуализирането и отчитането изпълнението на дейности от Националния план за опазване на биологичното разнообразие и плановете за действие за растителни видове;

-              Участва в междуведомствени работни групи, съвети, комисии;

-              Поддържа регистри в областта на биологичното разнообразие и изготвя национални доклади;

-              Подготвя становища, отговор на писма, жалби, сигнали и др.;

-              В рамките на своята компетентност изпълнява и други възложени задачи от ръководството, вкл. и извън регламентираното работно време.

 

Формиране на заплатата:

            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1097 (хиляда деветдесет и седем) до 2600 (две хиляди и шестстотин) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

            Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·         предпочитана област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление „Биологически науки“ в областта на „Биологията”, „Зоологията“, „Екология на животните”;

·      кандидати, работили в областта на опазване на фауната ще имат предимство;

·      компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на биоразнообразието;

·      владеене на английски език;

·      отлични комуникативни умения;

·      отлични умения за работа в екип и динамична среда;

·      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1097 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

Практически изпит по английски език.

Място и срок за подаване на документи

Практически изпит по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   10 юли 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

С входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Документи и образци за кандидатстване (8)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) в случай, че кандидатът притежава такива;
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
  • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
  • - копия от други документи, по преценка на кандидата;