Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2014 г.

(01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.)

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2014 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 84 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 408 564,24 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 75 бр. и са в размер на        84 172,24 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 9 бр. на стойност 324 392,00 лв. От общия брой наложени санкции, 67 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 17 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 119 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2014 г. са на обща стойност  548 873,58 лв., като 404 127,67 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община  Девня – 86 079,84 лв.; Община Бургас – 73 217,16 лв.; Община Етрополе – 21 737,00 лв.; Община Каспичан – 15 760,00 лв. и Община Струмяни – 15 066,89 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 15 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 376 985,27 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2014 г. от директорите на РИОСВ са издадени 215 бр. наказателни постановления, с които са наложени 160 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 55 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 767 420 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 445 663,52 лв.

Най-много наказателни постановления през четвъртото тримесечие на 2014 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 89 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 39 бр. наказателни постановления; 34 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за опазване на околната среда; 18 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 14 бр. на Закона за защитените територии; 7 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 5 бр. на Закона за защита на животните; 4 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 4 бр. за установени нарушавания на ЗЗВВХВС и 1 бр. на ЗАПОЕЩ.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи