Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2015 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2015 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 68 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 261 985,23 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 62 бр. и са в размер на 51 487,44 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 6 бр. на стойност 210 497,79  лв. От общия брой наложени санкции, 48 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 20 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 99 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2015 г. са на обща стойност  633 626,74 лв., като 516 317,72 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са: Община Бургас – 226 902,40 лв.; Столична община – 56 091,87 лв.; Община Русе – 24 579,16 лв.; Община Провадия – 10 114,05 лв.; Община Габрово – 10 406,92 лв. За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 3 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 602 967,00 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 187 бр. наказателни постановления, с които са наложени 124 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 63 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 582 830 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 417 878,71 лв.

Най-много наказателни постановления през четвъртото тримесечие на 2015 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 59 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда са издадени 40 бр. наказателни постановления; 37 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 18 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 14 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 10 бр. на Закона за лечебните растения; 4 бр. на Закона за защита от шума в околната среда; 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 2 бр. на Закона за защитените територии.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие е представена в EXCEL формат

Документи