Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2016 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2016 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 71 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 270 785 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 62 бр. и са в размер на 264 271 лв. Наложените еднократни санкции са 9 бр. на стойност 6 514 лв. От общия брой наложени санкции, 53 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 18 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 98 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2016 г. са на обща стойност 363 650,99 лв., като 315 272,26 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Разград – 34 425,60 лв., Община Приморско – 23 243,39 лв., Община Девня – 20 698,96 лв., Община Панагюрище – 12 880,00 лв. и Община Свищов – 12 817,82 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 10 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 401 588,34 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2016 г. от директорите на РИОСВ са издадени 236 бр. наказателни постановления, с които са наложени 161 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 75 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 8 184 200,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 375 117,12 лв.

Най-много наказателни постановления през четвъртото тримесечие на 2016 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 57 бр.

За неспазване изискванията на Закона за опазване на околната среда от директорите на РИОСВ са издадени 48 бр. наказателни постановления; 48 бр. са и издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 15 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 22 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 29 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 11 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на ЗЗВВХВС, 1 бр. на ЗЗШОС, 1 бр. на ЗОПОЕЩ и 1 бр. за установени нарушавания на Закона за ограничаване изменението на климата.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи