Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2017 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2017 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 44 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 849 067,72 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 37 бр. и са в размер на 32 333,09 лв. Наложените еднократни санкции са 7 бр. на стойност 816 734,63 лв. От общия брой наложени санкции, 36 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 8 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 66 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2017 г. са на обща стойност 310 063,11 лв., като 260 321,29 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Кнежа – 25 886,96лв., община Провадия – 23 109,59 лв., община Ботевград – 15 612,90 лв., община Панагюрище – 12 880,00 лв. и община Разград – 11 511,63 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 5 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 129 654,00 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2017 г., от директорите на РИОСВ са издадени 241 бр. НП, с които са наложени 155 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 86 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 869 810,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 387 715,24 лв.

Най-много НП през четвъртото тримесечие на 2017 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 80 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 49 бр. НП; 37 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие; 31 бр. за нарушаване на ЗООС; 21 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 11 бр. на Закона за защитените територии; 5 бр. на Закона за лечебните растения; 4 бр. на Закона за защита от шума в околната среда и 3 бр. за установени нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи