Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2018 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2018 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 43 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 131 093 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 41 бр. и са в размер на 124 769 лв. Наложените еднократни санкции са 2 бр. на стойност 6 324  лв. От общия брой наложени санкции, 32 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 11 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 62 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2018 г. са на обща стойност 489 284 лв., като 420 980 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Разград – 234 773,88 лв., община Провадия – 26 139,11 лв. община Панагюрище – 12 880 лв., община Садово – 11 758,79 лв. и община Сунгурларе – 6 883,20 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 8 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 68 640,19 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2018 г., от директорите на РИОСВ са издадени 205 бр. НП, с които са наложени 124 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 81 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 667 800 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 330 568 лв.

Най-много НП през четвъртото тримесечие на 2018 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 64 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 48 бр. НП; 34 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие; 22 бр. за нарушаване на ЗООС; 19 бр. на Закона за защитените територии; 6 бр. на Закона за лечебните растения; 5 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 3 бр. на Закона за защита от шума в околната среда и 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита на животните.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2018 г. е представена в EXCEL формат.

Документи