Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2019 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2019 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 45 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 66 175,90 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 39 бр. и са в размер на 63 487,86 лв. Наложените еднократни санкции са 6 бр. на стойност 2 688,04 лв. От общия брой наложени санкции, 27 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 18 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 60 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2019 г. са на обща стойност 250 033,49 лв., като 224 805,32 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Сунгурларе – 30 561,60 лв.; община Провадия – 26 550,40 лв.; община Садово – 22 222 лв.; община Разград – 17 610,12 лв. и община Марица – 14 252,90 лв.        

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 4 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 10 747,24 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2019 г., от директорите на РИОСВ са издадени 197 бр. НП, с които са наложени 144 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 53 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 850 650 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 391 370,22 лв.

Най-много НП през четвъртото тримесечие на 2019 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 62 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 45 бр. НП; 35 бр. са издадените НП за установени нарушения на ЗООС; 22 бр. за нарушаване на Закона за биологичното разнообразие; 18 бр. на Закона за защитените територии; 12 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 1 бр. на Закона за лечебните растения; 1 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 1 бр. за установени нарушения на Закона за ограничаване изменението на климата.

През четвъртото тримесечие, суми от имуществени санкции по чл. 164, ал. 1 от ЗООС са преведени на следните общини: община Столична – 32 000 лв. и община Пазарджик – 25 430,79 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие на 2019 г. е представена в EXCEL формат.