Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2020 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2020 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 51 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 551 064.65 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 49 и са в размер на 77 946.65 лв. Наложените еднократни санкции са 2 на стойност 473 118.00 лв. От общият брой наложени санкции, 39 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 12 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 74 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2020 г. са на обща стойност 422 191.77лв., като 290 725.68 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Разград – 118 098.19 лв.; община Стражица – 32 734.77лв.; община Долни чифлик – 15 061.86 лв.; община Поморие – 9 393.60 лв. и община Марица – 6 916.5 лв.        

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ е предадено на НАП едно НП за налагане на санкции на обща стойност 2 154.00 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2020 г., от директорите на РИОСВ са издадени 321 НП, с които са наложени 210 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 111 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 263 750.00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 362 907.03 лв.

Най-много НП, през четвъртото тримесечие на 2020 г., са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 136. За неспазване изискванията на Закона за водите, от директорите на РИОСВ, са издадени 56 НП; 42 са издадените НП за установени нарушения на ЗООС;  35 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 23 - на Закона за биологичното разнообразие; 16 - на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 7 – на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; и по 2 – на Закона за лечебните растения,   Закона за защита от шума в околната среда и  Закона за ограничаване изменението на климата.

 

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие на 2020 г. е представена в EXCEL формат.