Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2021 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)
За четвърто тримесечие на 2021 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 48 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни санкции на обща стойност 87 451,49 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. От общият брой наложени санкции, 39 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 9 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.
През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 71 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.
Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2021 г. са на обща стойност 210 950,29 лв., като 189 455,14 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Бургас – 34 842,35 лв., община Долни Чифлик – 20 995,20 лв., община Тутракан – 18 728,10 лв., община Каварна – 15 630,71 лв. и община Благоевград – 13 424,63 лв.
За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 НП за налагане на санкции на обща стойност 84 811,72 лв.

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ
За четвърто тримесечие на 2021 г., от директорите на РИОСВ са издадени 382 НП, с които са наложени 273 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 109 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 2 046 220,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 407 125,60 лв.
През четвъртото тримесечие на 2021 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 131. За неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, от директорите на РИОСВ, са издадени 24 НП; 80 са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 81 - на Закона за опазване на околната среда; 30 - на Закона за биологичното разнообразие; 2 – на Закона за лечебните растения; 27 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 4 – на Закона за защита от шума в околната среда; 2 – на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 1 – на Закона за ограничаване изменението на климата; няма издадени НП за нарушения на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на и на Закона за защита на животните.
За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 66 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 123 750,00 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие на 2021 г. е представена в EXCEL формат.