Категории
Министерство

Четвърто тримесечие наложени санкции 2022 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За четвъртото тримесечие на 2022 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 45 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 643 634,28 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 40 и са в размер на 45 242,47 лв. Наложените еднократни санкции са 5, на стойност 1 598 391,81 лв. От общият брой наложени санкции, 35 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води и 10 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

През периода, от директорите на РИОСВ, са издадени 55 заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за четвъртото тримесечие на 2022 г. са на обща стойност 191 553,09 лв., като 168 547,26 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Долни чифлик – 31 959,60 лв., община Варна – 16 931,00 лв., община Бургас – 14 908,00 лв., община Плевен – 12 580,74 лв. и община Добричка – 9 089,76 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 6 НП за налагане на санкции на обща стойност 64 147,29 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За четвъртото тримесечие на 2022 г., от директорите на РИОСВ са издадени 255 НП, с които са наложени 170 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 85 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 1 553 400,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 411 118,83 лв.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., най-много НП са издадени за констатирани нарушения на изискванията на ЗООС – 71. За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците, от директорите на РИОСВ, са издадени 65 НП; 63 са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 32 - на Закона за биологичното разнообразие; 12 - за нарушаване на Закона за защитените територии; 6 - на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 3 - на Закона за ограничаване изменението на климата; 2 – на Закона за лечебните растения; 1 - за нарушение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, са сключени 89 споразумения на обща стойност 112 015,00 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 109 145,00 лв.

За принудително събиране на дължими суми от имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица, от РИОСВ са предадени на НАП 78 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 198 350,00 лв.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Асеновград – 5 600,00 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през четвъртото тримесечие на 2022 г. е представена в EXCEL формат.