Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2015 г.

                                                   

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2015 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 210 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 970 308,33 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 170 бр. и са в размер на 222 095,89 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 40 бр. на стойност 2 738 991,64  лв. От общия брой наложени санкции, 156 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 52 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух, 1 бр. за нерегламентирано замърсяване на почвите и 1 бр. за наличие на неприятни миризми.

За отчетната 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 314 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2015 г. са на обща стойност  2 122 161,82 лв., като 1 809 476,82 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

Най-големи суми преведени към общините      /лева/

1

Община Бургас

392 779,72

2

Община Бобов дол

261 724,37

3

Община Девня

252 404,66

4

Община Благоевград

58 388,48

5

Столична община

56 481,79

6

Община Челопеч

53 884,42

7

Община Панагюрище

41 860,00

8

Община Русе

39 014,81

9

Община Свищов

36 654,29

10

Община Провадия

33 869,30

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 30 бр. наказателни постановления на обща стойност 1 097 279,54 лв.

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2015 г. от директорите на РИОСВ са издадени 904 бр. наказателни постановления, с които са наложени 548 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 356 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите  на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 2 967 480 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 1 451 246,14 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2015 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

  • 285 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
  • 172 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
  • 143 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);
  • 85 бр. – съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
  • 75 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);
  • 74 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
  • 46 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);
  • 12 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
  • 10 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
  • 2 бр. – съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ);

 

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 269 бр. наказателни постановления на обща стойност 775 100 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2015 г. е представена в EXCEL формат