Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2016 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2016 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 216 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 6 041 821 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 173 бр. и са в размер на 3 000 564 лв. Наложените еднократни санкции са 43 бр. на стойност 3 046 964 лв. От общия брой наложени санкции, 164 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 51 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за наличие на неприятни миризми.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2017 г. са на обща стойност 1 915 390 лв., като 1 538 271 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

  1. община Свищов – 527 097 лв.;
  2. община Девня – 121 659 лв.;
  3. община Разград – 50 737 лв.;
  4. община Куклен – 46 132 лв.;
  5. община Провадия – 42 775 лв.;
  6. община Русе – 41 064 лв.;
  7. община Панагюрище – 38 640 лв.;
  8. община Карлово – 35 752 лв.;
  9. община Ситово – 34 262 лв.;
  10. община Садово – 31 512 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 39 бр. наказателни постановления на обща стойност 4 124 450 лв.

 

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2016 г. от директорите на РИОСВ са издадени 904 бр. наказателни постановления, с които са наложени 613 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 291 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 11 510 800 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2016 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

203 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

203 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

162 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);

112 бр. – съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

112 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

72 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);

21 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);

10 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

7 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

1 бр. – съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);

1 бр. – съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК).

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 396 бр. наказателни постановления на обща стойност 935 080 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2016 г. е представена в EXCEL формат