Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2017 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2017 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 200 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 588 665,75 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 157 бр. и са в размер на 152 025,10 лв. Наложените еднократни санкции са 43 бр. на стойност 1 436 640,65 лв. От общия брой наложени санкции, 150 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 49 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за наличие на неприятни миризми.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2017 г. са на обща стойност 1 942 515,22 лв., като 1 564 796,12 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

  1. община Несебър – 361 088 лв.;
  2. община Девня – 253 783 лв.;
  3. община Разград – 79 031 лв.;
  4. община Провадия – 56 111 лв.;
  5. община Бургас – 49 645 лв.;
  6. община Панагюрище – 38 640 лв.;
  7. община Лъки – 37 795 лв.;
  8. община Пловдив – 37 059 лв.;
  9. община Кнежа – 32 108 лв.;
  10. община Долни чифлик – 31 219 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 43 бр. наказателни постановления на обща стойност 400 043,05 лв.

 

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2017 г. от директорите на РИОСВ са издадени 789 бр. наказателни постановления, с които са наложени 537 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 252 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 3 187 455,00 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2017 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

207 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

155 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);

135 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

107 бр. – съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

92 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

53 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);

20 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);

9 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

9 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

1 бр. – съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ);

1 бр. – съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 291 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 239 088,61 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2017 г. е представена в EXCEL формат