Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2018 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2018 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 162 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 404 293,26 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 133 бр. и са в размер на 405 276,44 лв. Наложените еднократни санкции са 29 бр. на стойност 1 999 016,82 лв. От общия брой наложени санкции, 112 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 48 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 2 бр. за наличие на неприятни миризми.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2018 г. са на обща стойност 1 789 614,86 лв., като 1 401 147,13 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

  1. община Разград – 270 040,52 лв.;
  2. община Девня – 160 294,40 лв.;
  3. община Несебър – 139 091,49 лв.;
  4. община Садово – 52 417,21 лв.;
  5. община Панагюрище – 41 860 лв.;
  6. община Лъки – 24 805,92 лв.;
  7. община Ботевград – 24 000 лв.;
  8. община Горна Оряховица – 21 263,81 лв.;
  9. община Димитровград – 14 988,66 лв.;
  10. община Попово – 11 623,23 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 46 бр. наказателни постановления на обща стойност 513 399,66 лв.

 

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2018 г. от директорите на РИОСВ са издадени 866 бр. наказателни постановления, с които са наложени 559 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 307 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 5 604 230 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2018 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

265 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

169 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);

118 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

104 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

72 бр. – съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

58 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);

58 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);

11 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

5 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

3 бр. – съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ);

3 бр. – съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК).

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 365 бр. наказателни постановления на обща стойност 1 040 049,20 лв.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2018 г. е представена в EXCEL формат.