Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2019 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2019 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 180 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 419 038,18 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 157 бр. и са в размер на 194 442,28 лв. Наложените еднократни санкции са 23 бр. на стойност 1 224 595,90 лв. От общия брой наложени санкции, 124 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 55 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за замърсяване на почви.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2019 г. са на обща стойност 1 446 397,05 лв., като 1 167 490,09 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

  1. община Провадия – 141 603,24 лв.;
  2. община Габрово – 119 651,08 лв.;
  3. община Варна – 108 825,33 лв.;
  4. община Долни чифлик – 81 590,54 лв.;
  5. община Разград – 71 624,06 лв.;
  6. община Садово – 68 814,95 лв.;
  7. община Девня – 54 413,83 лв.;
  8. община Марица – 42 969,73 лв.;
  9. община Сунгурларе – 37 487,63 лв.;
  10. община Пловдив – 36 431,91 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 32 бр. наказателни постановления на обща стойност 377 065,39 лв.

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на Министерство на околната среда и водите – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2019 г. от директорите на РИОСВ са издадени 813 бр. наказателни постановления, с които са наложени 543 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 270 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 3 236 090 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2019 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

224 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

179 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);

110 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

94 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

84 бр. – съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

58 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);

45 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);

8 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

7 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

3 бр. – съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);

1 бр. – съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 298 бр. наказателни постановления на обща стойност 1 124 790 лв.

През третото и четвъртото тримесечие, суми от имуществени санкции по чл. 164, ал. 1 от ЗООС са преведени на следните общини: община Столична – 32 000 лв., община Пазарджик – 25 430,79 лв., община Ловеч – 60,80 лв.; община Плевен – 4 134,33 лв.; община Троян – 1 756,90 лв. и община Стамболийски – 8 000 лв.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2019 г. е представена в EXCEL формат