Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2020 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2020 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 183 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 1 201 203,58 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 157 и са в размер на 293 228,92 лв. Наложените еднократни санкции са 26 на стойност 907 974,66 лв. От общия брой наложени санкции, 131 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 51 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 - за замърсяване на почви.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2020 г. са на обща стойност 1 394 610,32 лв., като 1 062 300,11 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

  1. община Разград - 141 702,13 лв.;
  2. община Долни чифлик - 124 118,74 лв.;
  3. община Карлово – 110 720,27 лв.;
  4. община Велики Преслав – 63 433,13 лв.;
  5. община Стражица – 52 560,65 лв.;
  6. община Девня – 48 328,30 лв.;
  7. община Провадия – 36 352, 20 лв.;
  8. община Димитровград 34 716,41 лв.;
  9. община Силистра – 33 376,11 лв.;
  10. община Велико Търново – 27 507,44 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 13 наказателни постановления на обща стойност 54 290,60 лв.

 

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на Министерство на околната среда и водите – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2020 г., от директорите на РИОСВ, са издадени 982 наказателни постановления, с които са наложени 662 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 320 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 3 905 491,20 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2020 г., за констатирани нарушения на законодателството по околната среда, са както следва:

378 бр. - съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

188 бр. - съгласно Закона за водите (ЗВ);

135 бр. - съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

79 бр. - съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);

74 бр. - съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

55 бр. - съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

45 бр. - съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);

12 бр. - съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

11 бр. - съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

4 бр. - съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);

1 бр. - съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 241 наказателни постановления на обща стойност 738 550 лв.

През първото тримесечие на 2020 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Камено – 40 000 лв. и на община Бургас – 8 000 лв.

 

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2020 г. е представена в EXCEL формат