Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2021 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)
През отчетната 2021 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 172 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 396 746,11 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 150 и са в размер на 302 784,05 лв. Наложените еднократни санкции са 22 на стойност 2 093 962,06 лв. От общия брой наложени санкции, 116 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, а 56 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.
Постъпилите суми от наложени санкции през 2021 г. са на обща стойност 960 189,57 лв., като 780 500,10 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:
1. Община Бургас – 101 574,54 лв.
2. Община Долни чифлик – 62 985,60 лв.
3. Община Девня – 59 890,29 лв.
4. Община Троян – 45 556,81 лв.
5. Община Разград – 42 004,26 лв.
6. Община Стражица – 29 389,29 лв.
7. Община Кнежа – 28 006,93 лв.
8. Община Добричка – 24 871,58 лв.
9. Община Велико Търново – 22 250,32 лв.
10. Община Свищов – 21 834,89 лв.
За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 20 наказателни постановления на обща стойност 715 094,62 лв.

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на Министерство на околната среда и водите – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони
През отчетната 2021 г., от директорите на РИОСВ, са издадени 1 203 наказателни постановления, с които са наложени 866 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 337 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 5 008 640 лв.
Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2021 г., за констатирани нарушения на законодателството по околната среда, са както следва:
• 455 бр. - съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
• 239 бр. - съгласно Закона за водите (ЗВ);
• 183 бр. - съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
• 44 бр. - съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);
• 86 бр. - съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
• 117 бр. - съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
• 51 бр. - съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);
• 17 бр. - съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
• 5 бр. - съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
• 3 бр. - съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
• 2 бр. - съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 290 наказателни постановления на обща стойност 985 664,10 лв.
През 2021 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Камено – 96 000 лв., на община Перник – 24 000 лв., на община Бобов дол – 24 000 лв., на община Добрич – 10 000 лв., на община Монтана – 8 000 лв., на община Пловдив – 8 000 лв., на община Стамболийски – 8 000 лв.


Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2021 г. е представена в EXCEL формат