Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2022 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

През отчетната 2022 г., от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), са издадени 154 наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 541 823,76 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 120 и са в размер на 153 359,01 лв. Наложените еднократни санкции са 34 на стойност 2 388 464,75 лв. От общия брой наложени санкции, 117 са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, а 37 са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух.

Постъпилите суми от наложени санкции през 2022 г. са на обща стойност 1 100 290,99 лв., като 880 038,19 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС, тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини получили най-големи приходи от наложени санкции са както следва:

 1. Община Варна – 152 688,28 лв.
 2. Община Долни чифлик – 96 688,06 лв.
 3. Община Девня – 76 940,48 лв.
 4. Община Белослав – 63 296,80 лв.
 5. Община Бургас – 35 300,95 лв.
 6. Община Разград – 29 720,30 лв.
 7. Община Добричка – 29 624,16 лв.
 8. Община Силистра – 25 842,04 лв.
 9. Община Свищов – 24 608,42 лв.
 10. Община Велико Търново – 20 515,76 лв.

 

За принудително събиране на дължими суми от наложени еднократни и текущи санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 25 наказателни постановления на обща стойност 257 643,83 лв.

 

Издадени Наказателни постановления, от регионалните контролни органи на Министерство на околната среда и водите – РИОСВ, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони

През отчетната 2022 г., от директорите на РИОСВ, са издадени 847 наказателни постановления, с които са наложени 556 имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 291 глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 6 910 720,00 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2022 г., за констатирани нарушения на законодателството по околната среда, са както следва:

 • 270 бр. - съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 • 200 бр. - съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • 157 бр. - съгласно Закона за водите (ЗВ);
 • 77 бр. - съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 • 58 бр. - съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);
 • 43 бр. - съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • 30 бр. - съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);
 • 5 бр. - съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
 • 5 бр. - съгласно Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
 • 1 бр. - съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • 1 бр. - съгласно Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Постъпилите през 2022 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони, са на обща стойност 1 830 837,61 лв.

На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, за периода, от 15-те РИОСВ са сключени 292 споразумения на обща стойност 398 000,00 лв. Постъпилите суми от сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 350 120,00 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции и глоби, от РИОСВ са предадени на НАП 376 наказателни постановления на обща стойност 1 194 230,00 лв.

През 2022 г., суми от имуществени санкции по чл. 164, ал.1 от ЗООС, са преведени на община Перник – 56 000,00 лв., на община Бобов дол – 32 000 лв., на община Асеновград – 5 600 лв., на община Враца – 5 600 лв., на община Куклен – 5 600 лв.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2022 г. е представена в EXCEL формат